شعار سال 98 روز پزشک روز خانواده و تکریم بازنشستگان
دانشگاه علوم پزشکی تبریز - درمان آذربایجان شرقی فرزندان ممتاز