شعار سال 98 فراخوان انتخاب بازنشستگان ،همسران بازمانده وازکارافتادگان کلی نمونه - استانی سومین جشنواره عکس سلفی کارگری با عنوان" من و کارم"
مشاوره پزشکی - اداره کل درمان تهران اخبار سلامت - اداره کل درمان تهران فراخوان جذب نیرو "ویژه همکاران"