شعار سال 98 مسابقه نقاشی آرم سازمان تامین اجتماعی - استانی
تازه ها بیمه و تامین اجتماعی - اداره کل خراسان جنوبی تقسیم بندی بیمه شدگان - اداره کل خراسان جنوبی