زمان انتشار: ۱۳۹۳ يکشنبه ۱۲ بهمن ساعت 13:20 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۸/۲۹ ساعت 14:28    تعداد بازدید: 3653    کد مطلب: 9574

دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی


آدرس : بلوار شهید مدرس -روبروی پارک ملت- کدپستی:3413685541 تلفن تماس:33241139-028

درمان غیرمستقیم نیز شیوه ای است که در آن بیمه شده تأمین اجتماعی از خدمات درمانی بیمارستان ها و مراکز درمانی طرف قرارداد و غیرطرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی در بخش دولتی و خصوصی استفاده میکند. اگر بیمه شده به مراکز درمانی طرف قرارداد تأمین اجتماعی مراجعه کند، تنها فرانشیز هزینه های درمانی را می پردازد. اما در مراجعه به مراکز غیرطرف قرارداد، باید کل هزینه های درمانی را خود پرداخت کند و دفاتر اسناد پزشکی تأمین اجتماعی، طبق تعرفه های مصوب هیأت وزیران درخصوص خدمات پزشکی، بخشی از هزینه های درمانی چنین بیمه شده ای را به او بازپرداخت می کنند.
خدمات قابل ارائه واحدها به مردم در بخش درمان غیر مستقیم توسط میز خدمت:

صدور دفترچه خاص
• مشمولین: کلیه بیمه شدگان وصاحبان دفترچه تامین اجتماعی که بیمار خاص(تالاسمی- دیالیزی- هموفیلی) بوده ودارای مدارک ذیل باشند
• مدارک لازم:
مدارک لازم درمورد بیماری تالاسمی – هموفیلی ودیالیزی مشترک بوده ، ضمن اینکه درمورد بیماران دیالیزی ، گواهی انجام اتمام ٦جلسه دیالیز به کل مدارک درخواستی اضافه می گردد. فرم تائید ابتلا به بیماری خاص، فرم معرفی نامه از انجمن بیماران خاص، کپی شناسنامه، کپی پشت وروکارت ملی،جواب آزمایش (بستگی به نوع بیماری خاص،متفاوت می باشد
• کپی صفحه اول دفترچه بیمار
• کپی صفحه اول دفترچه سرپرست.
• گردش کار
• مراجعه به سازمان تامین اجتماعی (واحد دارویی اسنادپزشکی)
• ارائه فرمهای تکمیل شده همراه سایر مدارک به کارشناس مربوطه
• بررسی کلیه مدارک توسط کارشناس مربوطه
• ثبت در دفتر اسنادپزشکی وانعکاس آن به شعبه مربوطه از طریق نامه
• مراجعه بیماربا شماره شناسه صادره به شعبه مربوطه جهت تعویض دفترچه عادی به خاص-نامه تعویض دفترچه از طریق سیستم گام به شعبه مربوطه ارسال میگردد وبیمار فقط شماره ثبت نامه را به شعبه اعلام مینماید.

تایید دارویی اینترنتی و تشکیل پرونده دارویی
مدارک تخصصی جهت بیماری سرطان
1-گواهی پزشک معالج مبنی بر نوع بیماری ، دارو یا داروهای مورد نیاز ، میزان مصرف دارو در هر دوره شیمی درمانی ، فواصل دوره های انجام شیمی درمانی و تعداد مراحل شیمی درمانی
2-جواب پاتولوژی
MS مولتیپل اسکروزیس :
١. گواهی پزشک معالج مبنی بر نوع بیماری ، داروهای مصرفی ، میزان مصرف و مدت مصرف
٢. اصل و کپی جواب MRI
٣. معرفی معاونت درمان
هپاتیت :
١. گواهی پزشک معالج مبنی بر نوع بیماری ، داروهای مصرفی ، میزان مصرف و مدت مصرف
٢. تست های کبدی SGPT و SGOT ، تستهای تشخیصی آنتی ژن و آنتی بادی (نظیر HCV.Ag و HBS Ag) HCV ، RNA، PCR
ترموسیتوپنی ایدیوپاتیک ITP :
١. گواهی پزشک معالج مبنی بر نوع بیماری ، داروهای مصرفی ، میزان مصرف و مدت مصرف
2. بیوپسی مغزاستخوان
3-ازمایش خون
٤. خلاصه پرونده بیمارستانی
میاستنی گراویس :
١. گواهی پزشک معالج مبنی بر نوع بیماری ، داروهای مصرفی، میزان مصرف و مدت مصرف
٢. نوار عصب ، نوار عضله EMG
٣. تست های آنتی ژن – آنتی بادی
٤. پاسخ تست تنسیلون
5-خلاصه پرونده بیمارستانی
بیماری غدد:
١. گواهی پزشک معالج مبنی بر نوع بیماری ، داروهای مصرفی ، میزان مصرف و طول درمان
٢. آزمایش هورمونی مربوطه
هورمون رشد GH:
١. گواهی پزشک معالج مبنی بر نوع بیماری ، داروهای مصرفی ، میزان مصرف و طول درمان
٢. جواب گرافی مچ دست
٣. آزمایش هورمونی وحضور بیمار
سندرم نفروتیک :
١. گواهی پزشک معالج مبنی بر نوع بیماری ، داروهای مصرفی ، میزان مصرف و طول درمان
٢. آزمایش عملکرد کلیه (میزان دفع پروتئین )
٣. جواب بیوپسی کلیه
پیوند کلیه :
١. گواهی پزشک معالج مبنی بر انجام پیوند کلیه ، داروهای مصرفی و دوز مصرف دارو
٢. خلاصه پرونده بیمارستانی دال بر انجام پیوند کلیه با مهر و امضا
٣. اصل و کپی معرفی نامه دریافت دارو از دانشگاه علوم پزشکی
٤. اصل و کپی کارت پیوند

پیوند کبد:

١. گواهی پزشک معالج مبنی بر انجام پیوند کبد ، داروهای مصرفی و دوز مصرف دارو
٢. خلاصه پرونده بیمارستانی دال بر انجام پیوند کبد با مهر و امضا
٣. اصل و کپی معرفی نامه دریافت دارو از دانشگاه علوم پزشکی
پیوند مغز استخوان :
١. گواهی پزشک معالج مبنی بر انجام پیوند مغز استخوان، دارو های مصرفی و دوز مصرف دارو
٢. اصل و کپی معرفی نامه دریافت دارو از دانشگاه علوم پزشکی
٣. گواهی انجام پیوند (خلاصه پرونده بیمارستانی ) با مهر و امضا
٤. جواب نمونه برداری از مغز استخوان

اختلالات خونی :
١. گواهی پزشک معالج
٢. گزارش آزمایش خون
٣. گزارش بیوپسی مغز استخوان
بیماریهای قلبی :
1. گزارش آنژیوپلاستی
بیماران خاص هموفیلی :
١. گواهی پزشک معالج
2.معرفی نامه از انجمن هموفیلی
3. جواب آزمایش های مربوط به اختلال خونی
4. کپی کارت هموفیلی
تالاسمی :
١. گواهی پزشک معالج
٢. معرفی نامه از انجمن تالاسمی
.3 جواب آزمایش خون (هموگلوبین F)
.4 کپی کارت تالاسمی
دیالیزی :
١. گواهی پزشک معالج
2.معرفی نامه از انجمن کلیه
3. جواب آزمایش های کلیوی و خون
4.گواهی انجام دیالیز از بیمارستان مربوطه

تشکیل پرونده دارویی وشیمی درمانی
• مشمولین
• کلیه بیمه شدگان وصاحبان دفترچه تامین اجتماعی
• مدارک لازم
• اصل وکپی آزمایش تخصصی، سونوگرافی رادیوگرافیMRI)،Ctsc، (حسب مورد
• فتوکپی صفحه اول دفترجه بیمار فتوکپی صفحه اول دفترچه سرپرست
• فتوکپی کارت ملی بیمار(پشت ورو)
• فتوکپی صفحه اول شناسنامه بیمار
• گواهی پزشک معالج مبنی برنوع بیماری،داروهای مورد نیاز، مقدار ومدت مصرف دارو توسط پزشک معالج تکمیل می گردد.
• گردش کار
• مراجعه بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی (واحد دارویی اسناد پزشکی)
• دریافت فرم گواهی پزشک معالج وبرگه مدارک مورد نیاز از دفتر
• ارائه فرم تکمیل شده توسط پزشک وسایرمدارک به کارشناس مربوطه در دفتر
• بررسی کلیه مدارک وگواهی توسط کارشناس مربوطه
• ثبت اینترنتی بیماری وداروی مورد نیاز
• مراجعه بیمه شده به داروخانه جهت دریافت دارو
• حضور بیمار جهت تشکیل پرونده دارویی الزامی است-فقط جهت هورمون رشد
• نسخ شیمی درمانی درهرنوبت نیاز به تائید در دفتر اسناد پزشکی دارد.

پرداخت هزینه های درمانی بیماران بستری در بیمارستانهای غیر طرف قرارداد از طریق واحد خسارت متفرقه :

مدارک لازم :(پذیرش مدارک فقط از طریق کارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی صورت میگیرد.)
١. اصل گواهی پزشک معالج مبنی بر تشخیص بیماری ، ذکر عمل و یا اعمال جراحی انجام شده و حق العمل دریافتی از بیمار ممهور به مهر نظام پزشکی و امضاء
٢. اصل گواهی های پزشکان مشاور مبنی بر علت مشاوره و تعداد ویزیتها ممهور به مهر نظام پزشکی و امضاء.
٣. اصل گواهی پزشک بیهوشی مبنی بر مدت زمان و نوع بیهوشی ممهور به مهر نظام پزشکی و امضاء ، جهت بیمارانی که تحت عمل جراحی قرار گرفته اند.
٤. اصل صورتحساب پزشکان ممهور به مهر بیمارستان و حسابداری بیمارستان مربوطه .
٥. اصل صورتحساب بیمارستان ممهور به مهر بیمارستان و حسابداری بیمارستان مربوطه .
٦. اصل رسید آزمایش های انجام شده ممهور به مهر بیمارستان و آزمایشگاه بیمارستان مربوطه .
٧. اصل نسخ دارویی ممهور به مهر بیمارستان ، داروخانه و پزشک .
٨. اصل رسید رادیوگرافی های انجام شده ممهور به مهر بیمارستان و رادیولوژی بیمارستان مربوطه.
٩. اصل گواهی تعداد جلسات فیزیوتراپی ( با ذکر دقیق نوع فیزیوتراپی ) ممهور به مهر بیمارستان و مربوطه
١٠. اصل یا فتوکپی برگه یا برگه های شرح عمل ( گزارش اتاق عمل ) ممهور به مهر نظام پزشکی و امضاء جراح یا جراحان مربوطه و مهر بیمارستان .
١١. اصل یا فتوکپی برگه خلاصه پرونده ، برگ و یا برگه های سیر بیماری جهت بیمارانی که درمان طبی شده اند.

١2. اصل دفترچه بیمه کننده و بیمه شونده همراه فتوکپی صفحات اول دفترچه ها الزامی بوده و توضیحاً این که جهت فرزند پسر بالای ٢٢ سال گواهی تحصیلی معتبر و جهت فرزند دختر اصل و فتوکپی صفحه اول و دوم شناسنامه و در مدارک زایمان ضمیمه اصل و فتوکپی شناسنامه یا برگه گواهی ولادت معتبر الزامی می باشد.
١3. در صورت خرید پروتز ( وسائل پزشکی ) ضمیمه اصل فاکتور خرید معتبر ممهور به مهر نظام پزشکی و تایید مصرف آن توسط پزشک الزامی می باشد.
١4. جهت اعمالی مثل تست ورزش ، اکوکاردیوگرافی ، سی تی اسکن ، سنجش تراکم استخوان ، کبالت تراپی ، ضمیمه اصل درخواست پزشک ، اصل رسید هزینه عمل و اصل یا کپی برابراصل جواب کار انجام شده لازم می باشد.
١5. در صورت انجام رادیوتراپی ( اشعه درمانی ) اصل گواهی مبنی بر تعداد شان درمانی بر مبنای ناحیه ، دوزاژ ، تعداد جلسه و نوع آن ممهور به مهر نظام پزشکی امضاء و مبلغ حق العلاج دریافتی از بیمار و کپی جواب نمونه برداری ( پاتولوژی ) بایستی ضمیمه مدارک درمانی باشد.
١6. درصورتیکه شخص بیمه کننده فوت کرده باشد ، ضمیمه اصل و فتوکپی برگه انحصار وراثت ، وکالت نامه محضری تصویر قیم نامه یا سرپرستی از وراث صغیر و شناسنامه وکیل ضروری است.

تذکرات مهم :
         1. تمام مدارک بایستی دارای مشخصات کامل بیمار بدون خط خوردگی ، لاک گرفتگی و ... باشد.
         2. وجهی بابت مدارک فتوکپی و مدارک المثنی پرداخت نمی شود.
         3. جهت بیمه تکمیلی و...قبل از تحویل مدارک به کارگزاریهای تامین اجتماعی از مدارک خود فتوکپی تهیه فرمائید.
آدرس کارگزاریها:
1- کارگزاری کد 9163 - قزوین -خیابان شهداء (سپه) - بعد از مسجد شیخ الاسلام - جنب سالن پذیرایی ایران  - تلفن:  85-33246675
2- کارگزاری کد 9084- قزوین -چهار راه ولیعصر - ابتدای کمربندی شهید بهشتی (سمت چپ ) - نبش کوچه مودت - تلفن : 33339201
3- کار گزاری کد 9104- شهرصنعتی البرز- خیابان میرداماد غربی- جنب شرکت سپهر الکتریک- ساختمان صنعت - تلفن : 3-32243902
4- کارگزاری کد212- تاکستان- چهار راه دخانیات ، خیابان 22 بهمن شمالی، بعد از اداره ثبت احوال، تلفن: 35226265، 35226283

5-کارگزاری کد 275- آبیک بلوار امام خمینی ، روبروی خیابان شهید مدنی تلفن: 8- 32821184

پرداخت هزینه تجهیزات مصرفی در بیمارستانها از طریق واحد خسارت متفرقه
1.اصل فاکتور خرید ممهور به مهر و امضای کالای پزشکی و پزشک معالج .
2. کپی شرح عمل
3. کپی صورتحساب
4. تائیدیه کارشناس ناظر مقیم تامین اجتماعی در بیمارستان مربوطه .
5. اصل و کپی دفترچه بیمه ( بیمه شده اصلی و تبعی )


تبصره :
١ .درصورت نیاز ،ارائه عکس رادیوگرافی  جهت جراحیهای ارتوپدی و ستون فقرات ضروری میباشد.
2. جهتICD  تائیدیه 2 نفر از پزشکان محترم متخصص قلب و عروق بیمارستان مربوطه با مهر و امضاء به همراه  اکو یا تست ورزش و نوار قلب قبل از عمل ، شرح حال و خلاصه پرونده جهت تائیدیه شورای علمی تخصصی دفتر، ضروری است.
3 جهت فیلترهای IVC شرح حال و خلاصه پرونده و گزارش اقدامات تشخیصی انجام شده دال بر علت کارگذاری فیلتر مذکور جهت تائیدیه شورای علمی تخصصی دفتر الزامی است.

فرایند های مربوط به میز خدمت در دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی

 

 

 

به صفحه اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha