زمان انتشار: ۱۳۹۷ يکشنبه ۱۲ فروردين ساعت 18:43 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت 08:19    تعداد بازدید: 847    کد مطلب: 57499

رئیس و کارشناس ارشد پرستاری


رئیس و کارشناس ارشد پرستاری: نفیسه فخریان 

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری 

آدرس:خیابان سلمان فارسی(مشتاق دوم)-ساختمان غدیر-غدیر١-طبقه ٥

تلفن: 32657954

رئیس و کارشناس ارشد امور پرستاری تحت نظارت کلی مدیریت درمان استان و نظارت مستقیم معاون ذیربط انجام وظیفه نموده و اهم وظایف آن به شرح ذیل است:
وظایف اصلی :
• ایجاد هماهنگی و وحدت عمل بین فعالیت های  کلیه واحدهای تابعه و راهنمایی و هدایت آن در حوزه پرستاری درراستای اهداف سازمان.
• اعمال نظارت پویا از طریق چک لیست امتیازی، بازرسی های مستمر و برنامه ریزی شده، فرم های نظرسنجی و بررسی تجزیه و تحلیل آمارهای عملکردی.
• تدوین، نظارت، اجراو پایش برنامه های عملیاتی حوزه پرستاری در راستای اهداف راهبردی سازمان.
• برنامه ریزی و ایجاد تمهیدات لازم به منظور ارتقاء کیفیت ارائه خدمات و استقرار استاندارد های حرفه ای پرستاری در مراکز تابعه
اجرایی :
• نظارت بر رعایت شئونات اسلامی و اخلاق حرفه ای همکاران و رفتار مناسب آنها با مراجعین و مسئولین مافوق در مراکز درمانی تابعه استان
• برقراری ارتباط موثر با مدیریت درمان استان از طریق سیستم گزارش دهی و گزارش گیری منظم و منسجم امور پرستاری.
• کارشناسی تخصصی درامور پرستاری مراکز درمانی و برنامه ریزی در جهت استفاده بهینه از امکانات موجود.
• بررسی فعالیتهای حوزه تحت نظارت  و ارائه گزارش ادواری به مقام مافوق.
• برنامه ریزی و نظارت یر استقرار استانداردهای نظام اعتباربخشی در حوزه پرستاری در مراکز درمانی تابعه.
• برنامه ریزی و نظارت بر استقرار نظام مراقبت های عفونتهای بیمارستانی و بررسی وتحلیل آمار عفونتهای بیمارستانی مراکز تابعه و نظارت بر اقدامات اصلاحی انجام یافته و ارائه گزارش به اداره کل درمان مستقیم.
• نیاز سنجی نیروی انسانی حوزه پرستاری در مراکز تابعه استان بر اساس نرم و ضوابط سازمانی و کارسنجی.
• پیشنهاد و اظهارنظر در خصوص ارزیابی و شایستگی و سنجش کارایی و اثربخشی تشویقی نظیر مزایای انگیزشی و... به مقام مافوق.
• پیشنهاد و اظهارنظر  در خصوص اعزام و جابجایی کادر پرستاری  تحت سرپرستی جهت انتقال،استعفا،ماموریت در سطح استان و یا خارج استانی و شرکت پرسنل زیر مجموعه در برنامه،همایش و دوره های آموزشی.
• پیشنهاد و  اظهارنظر  درخصوص انتخاب و انتصاب مدیر/رئیس، سوپروایزر آموزشی ، سوپروایزر بالینی و سرپرستاران مراکز درمانی تابعه  بر اساس ضوابط و مقررات سازمان و انتخاب پرستار نمونه استانی و کشوری و شرکت در کمیته های مرتبط.
• شرکت فعال در کمیته های مرتبط با حوزه پرستاری(کمیته کنترل عفونت،کمیته اخلاق پزشکی و..) و پیگیری مصوبات و تصمیمات متخذه.
• شرکت در سمینار و جلسات مرتبط به منظور ارتقاء دانش در زمینه های مربوطه.


نظارت و ارزشیابی :
• نظارت بر عملکرد مدیران پرستاری مراکز درمانی تابعه و رفع مشکلات و عدم انطباقهای آنها از طریق بازدید و برگزاری جلسات مستمر با نامبردگان به منظور تجزیه و تحلیل مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب و گزارش به مسئول مافوق و سرپرست گروه پرستاری اداره کل درمان مستقیم
• نظارت بر نحوه اجرایی شدن دستورالعملها و  استاندارد های حرفه ای  مرتبط با حوزه پرستاری.
• نظارت بر نحوه ساماندهی و تنظیم برنامه شیفت کاری پرسنل بر اساس مصوبات و دستورالعمل های سازمانی در جهت استفاده بهینه از نیروی انسانی و ارائه طریق به روسای پرستاری بیمارستانها در سطح استان.
• نظارت بر نحوه انجام وظایف مربوط به کادر پرستاری در واحدهای تابعه و ارزشیابی مستمر عملکرد آنها از طریق مدیران ومسئولین پرستاری مراکز درمانی از لحاظ کیفی و کمی ،شناسایی مشکلات و مسائل مراکز و ارائه راهکارهای مناسب جهت انجام بهینه امور و گزارش به مقام مافوق.
• نظارت بر نحوه انجام وظایف مربوط به کارشناس کنترل عفونت در واحدهای تابعه و ارزشیابی مستمر عملکرد آنها از لحاظ کیفی و کمی ،شناسایی مشکلات و مسائل مراکز و ارائه راهکارهای مناسب جهت انجام بهینه امور و گزارش به مقام مافوق.

تحقیق و توسعه
• انجام فعالیت های مطالعاتی و بررسی مقایسه عملکرد پرستاران در بخشهای  مختلف مراکز درمانی و تعیین موارد انحراف و علت یابی آن و ارائه راهکار در قالب گزارش مدیریتی.
ارتباط و هماهنگی با سایر واحدها
• هماهنگی با واحد آموزش در تامین نیازهای آموزشی به منظور ارتقاء سطح کیفی کارکنان مربوطه.
• .همکاری و شرکت در جلسات کمیته های مرتبط از جمله کمیته ارتقا و انتصاب و کمیته مرگ و میر و.....
• مسئولیت سرپرستی مستقیم افراد زیرمجموعه بر اساس نمودار سازمانی و طبق اختیارات تفویضی از سوی مقام مافوق.
• همراهی گروههای بازرسی، نظارت و اعزامی از ادارات کل ستادی و همچنین گروههای بازرسی فراسازمانی جهت بازدید از مراکز درمانی در صورت لزوم.
• بررسی وضع موجود امکانات، تجهیزات مورد استفاده کادر پرستاری و فضای فیزیکی در بخشهای بستری و سرپایی در سطح استان و ارائه گزارش به مقام مافوق.
• همکاری و هماهنگی با سایر واحدها در خصوص جذب و بکارگیری نیروی انسانی در زمان برگزاری آزمونهای استخدامی سازمان.
• مشارکت موثر در جذب ،توزیع، تقسیم، اعزام و نقل و انتقالات نیروی انسانی اعم از استخدامی، طرحی و قراردادی در مراکز درمانی تابعه استان.
• همکاری و مشارکت در ارزشیابی خدمات ، بررسی رضایتمندی مددجویان و بررسی رضایتمندی کارکنان پرستاری.
• نظارت،همکاری و مشارکت در بررسی و ارزشیابی تاثیر برنامه های آموزشی بر کیفیت ارائه خدمات پرستاری در سطح استان.
• رسیدگی به شکایات واصله و تخلفات کادر پرستاری مراکز درمانی.
• جلوگیری از دخالت افراد فاقد صلاحیت و غیرمجاز در امور پرستاری .
• انجام سایر وظایفی که در حدود قوانین و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد.

شرایط احراز پست مذکور
پست رئیس و کارشناس ارشد پرستاری با حداقل  لیسانس پرستاری با دوازده سال سابقه خدمت پرستاری که سه سال آن در یکی از پستهای مدیریتی(سرپرستار، سوپروایزر ، رئیس /مدیر پرستاری )ارائه خدمت نموده باشد که پس از تایید نهایی اداره کل درمان مستقیم (گروه پرستاری)قابل احراز  میباشد.
تبصره: مدت زمان خدمت در ستاد مدیریت درمان بعنوان کارشناس کلینیک (پرستار)بعنوان سابقه مدیریتی لحاظ گردد.

به صفحه اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha