زمان انتشار: ۱۳۹۵ چهارشنبه ۲۴ آذر ساعت 11:45 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ ساعت 11:30    تعداد بازدید: 1022    کد مطلب: 34877 

 

 

 

تعریف شغل:
مسئول بهبود کیفیت و استانداردسازی وظیفه طرح ریزی، برنامه ریزی و اجرای فعالیت های بهبود کیفیت با تأکید بر استقرار و تداوم استانداردهای سازمان استاندارد بین المللی را در واحدهای مختلف مدیریت های درمان و مراکز تابعه بر عهده دارد و آن ها را تحت کنترل ونظارت قرار می دهد.

شرح وظایف و مسئولیت ها:
1- رعایت سلسله مراتب اداری.
2- رعایت شئونات اسلامی و بکارگیری قوانین و مقررات اداری.
3- استقرار و اجرای استانداردهای سازمان بین المللی.
4- همکاری با مدیریت ارشد در تدوین برنامه های استراتژیک، عملیاتی و بهبود کیفیت در راستای رسالت و اهداف کلان سازمان.
5- همکاری با سایر همکاران در تدوین اهداف و برنامه اجرایی آن.
6- تشکیل کمیته مدیریت کیفیت وتعیین اعضاء با نظر مدیر درمان و تدوین برنامه زمانبندی سالیانه.
7- تعیین دستورجلسات کمیته مدیریت کیفیت و اولویت بندی آن ها با توجه به اهمیت موضوع.
8- برگزاری مستمر جلسات کمیته مدیریت کیفیت و حصول اطمینان از صحت روند برنامه های فوق.
9- شناسایی چالش ها و مشکلات موجود در مسیر اجرا و پیشرفت برنامه های بهبود، تحلیل علت مربوطه و ارائه راه حل به کمیته.
10- ارائه گزارش های مدون به کمیته مدیریت کیفیت.
11- برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی در خصوص اصول و اهداف و مباحث استانداردها برای گروه های مختلف هدف با هماهنگی و همکاری واحد آموزش.
12- شرکت در جلسات، کارگاه ها و سمینارهای تخصصی مرتبط با استانداردسازی در داخل و خارج ازسازمان.
13- شرکت در کلاس ها و دوره های آموزشی ضمن خدمت.
14- شرکت در جلسات و کمیته ها در صورت لزوم.
15- ایجاد نظام یادگیری و به اشتراک گذاری درس های آموخته شده( Learn And Share).
16- فرهنگ سازی و اقدام در جهت اشاعه مبانی استانداردسازی در بین کارکنان و حصول اطمینان از درک و باور این مبانی و پایبندی به دیدگاه های آن.
17- تلاش برای تقویت هر چه بیشتر روحیه تفاهم میان همکاران و مدیران.
18- برخورد مناسب با مراجعین.
19- تشکیل و اداره کارگروه های تخصصی به منظور تدوین مستندات و برنامه های اجرایی پیاده سازی و تداوم استانداردها.
20- الگوبرداری و بررسی مستندات سایر مراکز درمانی کشورجهت دستیابی به تجربیات موفق آنان.
21- اجرای دستورالعمل های ارسالی از سازمان.
22- حضور مستمر درواحدها و شرکت در جلسات درون بخشی در صورت نیاز.
23- تدوین خط مشی ها و روش های اجرایی مدون و اطمینان از مؤثر بودن طرح ریزی، اجرا و کنترل آن ها.
24- طرح ریزی ممیزی داخلی در ابتدای هرسال، برنامه ریزی و اطلاع رسانی مناسب به کلیه واحدها جهت اجرای ممیزی داخلی در زمان مقرر.
25- پیگیری استقرار، حفظ و نگهداشت سیستمها منطبق با الزامات استاندارد مرجع.
26- تهیه گزارش تجمیعی و تکمیلی و روند بهبودجهت ارائه به مدیران ارشد.
27-  برگزاری و راهبری جلسات مدیریتی مرتبط با بهبود واستانداردسازی درجهت تصمیم سازی و تصمیم گیری مدیریت ارشد و بهبود مستمر سیستم.
28- ارائه بازخورد از کلیه گزارش ها و مصوبات جلسات به رؤسا ومسئولین ادارات و واحدها در راستای شفاف سازی امور و پیگیری مصوبات.
29- مشارکت در زمینه برقراری نظام تشویقی و انگیزشی مناسب در راستای ترغیب کارکنان و تسهیل در امور مرتبط با استقرار استانداردها.
30- پیگیری حسن انجام برنامه ها و اطمینان ازپیشرفت و بهبود آن ها.
31- انجام سایر امور محوله با درخواست مسئول مافوق و منطبق بر شرح وظایف.

منطبق با نامه اداری شماره 4050/94/944 مورخ 94/06/09 

به صفحه اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha