زمان انتشار: ۱۳۹۵ پنج شنبه ۴ شهريور ساعت 13:44 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۶/۴ ساعت 13:43    تعداد بازدید: 1257    کد مطلب: 30996

حراج خودرو


تاریخ :   01/06/1395                                                                                                   
آگهی حراج خودرو

       
   باتوجه به اینکه این مدیریت درنظر دارد خودروهای خارج از رده خود رااز طریق حراج به فروش برساند. لذا، متقاضیان می توانند جهت رویت خودروها ودریافت برگ شرایط حراج ازروزیک شنبه مورخ  09/06/1393 لغایت  روزدوشنبه مورخ  15/06/ 1395ازساعت9صبح الی 12ظهر به واحد نقلیه بیمارستان زکریای رازی  قزوین - انتهای خیابان شهید بابائی-  مراجعه نمایند. حراج درساعت 10صبح مورخ 29/06/1395در آدرس فوق برگزارمی گردد. شرکت کنندگان جهت اخذ فرم شرایط حراج ورویت خودروها می بایست مبلغ بیست میلیون ریال به حساب جاری 1111835081بانک رفاه کارگران بیمارستان رازی قزوین به نام ستاد مدیریت درمان تامین اجتماعی استان قزوین واریز ویا ضمانت نامه بانکی و یا اوراق قرضه دولتی به عنوان سپرده شرکت درحراج ارائه نمایند. مورد معامله به خریداری که بالاترین قیمت راپیشنهاد نماید فروخته می شود.  درضمن این مدیریت درقبول یارد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است وهزینه آگهی وکارشناس رسمی دادگستری وهرگونه مالیات، عوارض وغیره به عهده برنده(خریدار) حراج می باشد.
ردیف نام خودرو مدل شماره پلاک
1 پژو405 1382 571ط13ایران22
2 پژو405 1381 887ق35ایران22
3 سواری پراید 1384 724ب52ایران15
4 سواری پراید 1382 581ط13ایران 22
5 سواری پراید 1381 476ق37ایران22


                                                             مدیریت درمان تامین اجتماعی استان قزوین
چاپ آگهی درروزنامه کثیر انتشار:دونوبت
نوبت اول: پنج شنبه  04/06/1395 
  نوبت دوم : یک شنبه 09/06/1393  

 

به صفحه اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha