• ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۸ شهريور
  • اِلخَميس ١٩ محرم ١٤٤١
  • Thursday, September 19, 2019
برنامه هفتگی درمانگاه تخصصی
تاریخ به روز رسانی: 1398/03/26
نوع تخصص نام پزشک شماره اتاق شنبه یکشنبه دوشنبه

  سه شنبه 

چهار شنبه پنج شنبه تعداد پذیرش
جراح عمومی دکتررستم یزدانی 6 ساعت 14 ----------- ---------- ---------- ساعت13:30 ---------- 20
جراح عمومی دکتر سید مجتبی سیدین 6 ساعت 8 ---------- ساعت 8 ---------- ساعت 8 ----------  
جراح عمومی دکترفضل اله پور نجار 6 ----------- ساعت13 ---------- ساعت13 ---------- ---------- 20
جراح عمومی دکتررامین مردانی نیا 6 ساعت11 ---------- ---------- ---------- ------------ ---------- 20
جراح عمومی دکتر زرگرانی       ساعت 17       20
جراح عمومی دکترسامان احمدی 6 ----------- ساعت 8  ساعت12 ---------- ---------- ---------- 20

ENT

(گوش و حلق وبینی)

دکترشکیب عباسی 16 ----------- -------------- ساعت9:30 ----------- -----------

ساعت

9:30

30

ENT

گوش و حلق وبینی)

دکترذبیح اله طرهانی 16 ----------- ساعت7:30 ----------- ساعت7:30 -----------

ساعت

7:30

30

ENT

(گوش و حلق وبینی)

دکترمریم شاهرخی 16 ساعت9 ----------- ساعت9 ----------- ساعت9 ------------ 50
ENT

(گوش و حلق وبینی)

دکتر کامبیز کردی 16 ----------- ----------- ----------- ----------- ساعت 16:30 ----------- 25
زنان و زایمان دکترمینا کربلایی بشیر 18 ساعت8 ----------- ----------- ----------- ساعت8 ----------- 25
زنان و زایمان دکترمهتاب بیرانوندی 18 ----------- ساعت 11 ----------- ----------- ----------- ساعت11

25

زنان و زایمان دکتر فاطمه بروجردی 18 ---------- ------------- ------------ ساعت 9 ----------- ----------- 25
زنان و زایمان دکتر پروین خرمی 18 ------------ ------------ ساعت 14 ------------ ------------ ------------ 25

اورولوژی

کلیه ومجاری ادراری

دکترنذیر رنگ زن 15 --------------- ----------- -----------

--------------   

ساعت 9 ساعت 8 40
اورولوژی
کلیه ومجاری ادراری  
دکتر رهام 15 --------------- ساعت 8  ساعت 8 ----------- ------------- ---------- 30
داخلی دکتر زینب چاغروند 25 ساعت 10 ------------ ساعت 10 ----------- ساعت 10 ---------- 50
داخلی دکترمحمد حسن قنادی 25 ----------- ------------ ----------- ساعت 8 -------------- ---------- 50
داخلی دکترغلامرضا کمالودند 25 ساعت10 ----------- ----------- ----------- ------------- ---------- 50
داخلی دکترفیروزه خسرویانی 15 ----------- ساعت13 ساعت13 ساعت13 ----------- ----------- 40
داخلی دکترعبدالرضا ماهرویی 27 ---------- ----------- ساعت  14 ----------- ساعت18 ساعت11 40
داخلی دکترمحسن طاهریان 27 ساعت9 ساعت8 ----------- ----------- ----------- ----------- 30
داخلی  دکتر فروزان فتحی 23 ------------- ساعت 10 ------------ ساعت 10 ------------ ساعت10 50
فوق تخصص گوارش دکتر صالح آزادبخت 27 ------------ ------------ ------------ ساعت 14 ------------ ------------ 20
قلب

دکترامیر جباری

(فوق تخصص قلب)

10 ساعت10 ساعت10 ساعت10 ساعت10 ----------- ----------- 20
قلب دکترسولماز علوی 10 ----------- ساعت11 ساعت11 ----------- ساعت11 ----------- 15
قلب دکتررضا جواهری 10 ساعت8 ساعت16:30 ساعت8

ساعت

16:30

----------- ----------- 10
قلب دکترروح الدین شرفی 10 ----------- ----------- ساعت16 ----------- ساعت16 ----------- 10

نورولوژی

داخلی مغزواعصاب

دکترسعیده طهماسبی 24 ساعت 9:15 ----------- ----------- ساعت 9:15 ساعت11:30

ساعت 

11:30

30

نورولوژی

داخلی مغزواعصاب

دکترحمزه علی اسدی 21 ساعت10 ساعت8 ساعت10 ساعت8 ----------- ----------- 50
جراح مغز و اعصاب

( نور سرجری)

دکتر احسان عصاره 25 ----------- ساعت 16 ----------- ساعت 16 ----------- ------------ 50
پوست ومو دکترحسن قاسم نیا 11 ساعت8  ساعت8  ----------- ----------- ------------ -----------  
چشم دکتر صادق رضا زاده 20 ----------- ----------- ساعت 11 ----------- ----------- ----------- 15
چشم  دکتر علی صادقی 20 ساعت10 ----------- ساعت 14 ----------- ----------- ----------- 50
چشم دکتر ناصح حکیم زاده 20 ----------- ساعت 14 ----------- ساعت 16 ---------- ساعت 10 50
چشم  دکتر فرشادآدینه وند 20 ---------- ساعت 9 ---------- ---------- ------------ ---------- 30
چشم دکتر عزیز وفایی  20 ---------- ---------- ساعت7:30 ساعت7:30 ----------- ---------- 15
چشم دکتر معصومه زارعی دهنو 20 ---------- ---------- ---------- ---------- ساعت 15 ----------  
کودکان و نوزادان دکترعلی زمانی مقدم 14 ساعت9:30 ساعت9:30 ساعت9:30 ساعت9:30 -----------

ساعت

9:30

25
کودکان و نوزادان دکترمهناز عباسی 17 ----------- ساعت10:30 ساعت10:30

ساعت

10:30

ساعت10:30 ----------- 25
کودکان و نوزادان دکتر ندا فصیحی کرمی 17

ساعت8

----------

----------

---------

ساعت 8

ساعت8 30
ارتوپدی دکترفرشید راعی 15 ----------- ساعت6 ساعت6 ساعت 6 ----------- ----------- 15
ارتوپدی دکترتورج آزادبخت 15 ----------- ----------- ----------- ----------- ساعت7:30 ----------- 25
ارتوپدی دکترمحمد علی جلیلی 15 ---------- ----------- ----------- ساعت 14 ----------- ----------- 15
ارتوپدی دکترفرهنگ عسگری 15 ساعت17 ساعت17 ----------- ساعت17 ----------- ----------- 30
ارتوپدی دکتر رضا خضرلو   ----------- ----------- ساعت17 ساعت17 ساعت17 ----------- 30
ارتوپدی دکتر حدادی 15 ساعت 17 ---------- ساعت17 ----------- ---------- ساعت 17 30
مشاوره ببیهوشی دکترمتخصص بیهوشی 26 ساعت13 ساعت13 ساعت13 ساعت13 ساعت13 ساعت13 -----------

اکوکاردیوگرافی

(اکوی قلب)

  10

13دکتر جباری

11دکتر علوی

8 دکتر جواهری

13 دکترجباری

16 دکتر جواهری

13 دکتر جباری

16 دکتر شرفی

8 دکتر جواهری

13دکتر جباری

11دکتر علوی

16 دکتر جواهری

11 دکتر  علوی

16 دکتر شرفی

-----------  
ETT(نوار مغز)   9 ساعت11 ساعت12_8 ساعت11 ساعت12_8 ساعت12_8

ساعت

12_8

 
EEG(نوار مغز)   _ ساعت18-14 ساعت12-8 ساعت18-14 ساعت12_8 ساعت12_8

ساعت

12_8

 

EMG_NCV

(نوار عصب عضله)

    ساعت10_8 ----------- ساعت10_8 ----------- -------------- -----------  
آندوسکوپی کولونوسکوپی

واحد آندوسکوپی

واحد کولونوسکوپی

واحد آندوسکوپی

واحد کولونوسکوپی

 دکتر ماهرویی ساعت10

 

------------- دکتر قنادی ساعت8

دکتر مرادنیانی 

ساعت8

دکتر ماهرویی ساعت8

 

دکتر قنادی

 ساعت 12_8