• ۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۰ خرداد
  • اِلخَميس ١٦ شوال ١٤٤۰
  • Thursday, June 20, 2019

متقاضیان محترم موارد خاص بیمه ای(غیر اجباری) جهت تسهیل و تسریع در انجام مراحل معاینات میبایست به موارد زیر توجه فرمایند:

الف - جهت انجام آزمایشات میبایست یصورت ناشتا به این مرکز مراجعه نمائید.

ب - مدت زمان ناشتایی بین 10 تا 12 ساعت میباشد.

پ - جهت مراجعه در کلیه ایام هفته بین ساعات 8 الی 10 مراجعه نمائید.

ت - در صورت تحصیل ارائه گواهی اشتغال به تحصیل و در غیر اینصورت ارائه کارت پایان خدمت و یا معافیت الزامی میباشد.

ث - فرمهای مربوطه را بصورت تکمیل شده از شعب تهیه و دقت فرمائید حتما عکس متقاضی در محل خود الصاق و ممهور به مهر شعبه باشد.

ج - مراجعین بالای 35 سال دقت فرمایند جهت انجام نوار قلب حتما موهای قسمت سیته خود را تراشیده باشند.

چ - تاریخ برگزاری جلسه کمیسیون پزشکی جهت ویزیت و کنترل نتایج آزمایشات در همان بار اول مراجعه تعیین و اعلام خواهد گردلد.

هزینه و نوع آزمایشات و معاینات:

1- رانندگان:

1-1 - زیر 35 سال میلغ 1149900ریال جهت انجام آزمایشات خون و ادرار - اپتومتری

1-2- بالای 35 سال مبلغ 1412600 ریال جهت انجام آزمایشات خون و ادرار - اپتومتری(بینایی سنجی) - ادیومتری ( شنوایی سنجی) -  نوار قلب

1-3- بالای 50 سال مبلغ 1412600 ریال جهت انجام آزمایشات خون و ادرار - اپتومتری(بینایی سنجی) - ادیومتری ( شنوایی سنجی) -  نوار قلب

2- قالیبافان:

2-1- زیر 35 سال میلغ 885300 ریال جهت انجام آزمایشات خون و ادرار - اپتومتری

2-2- بالای 35 سال مبلغ 1148000 ریال جهت انجام آزمایشات خون و ادرار - اپتومتری(بینایی سنجی) - ادیومتری ( شنوایی سنجی) -  نوار قلب

2-3- بالای 50 سال مبلغ 1412600 ریال جهت انجام آزمایشات خون و ادرار - اپتومتری(بینایی سنجی) - ادیومتری ( شنوایی سنجی) -  نوار قلب

3- دیگر متقاضیان:

3-1- زیر 35 سال میلغ 885300 ریال جهت انجام آزمایشات خون و ادرار - اپتومتری

3-2- بالای 35 سال مبلغ 1148000 ریال جهت انجام آزمایشات خون و ادرار - اپتومتری(بینایی سنجی) - ادیومتری ( شنوایی سنجی) -  نوار قلب

3-3- بالای 50 سال مبلغ 1412600 ریال جهت انجام آزمایشات خون و ادرار - اپتومتری(بینایی سنجی) - ادیومتری ( شنوایی سنجی) -  نوار قلب