• ۱۳۹۸ يکشنبه ۳۱ شهريور
  • اِلأَحَّد ٢٢ محرم ١٤٤١
  • Sunday, September 22, 2019

فهرست آزمایش های روتین و جدول زمان بندی پاسخ آن ها
                      

 

ردیف نوع آزمایشات

زمان اخذ و تحویل نمونه                                    

زمان پاسخ دهی مسئول
1 شیفت صبح

بیوشیمی خون - ch-TG-BUN(Urea)Cr_ BS-FBS-Fe- Uric acid- HDL-LDL-CPK-CKMB-LFT(SGOT-SGPT-ALP-BILT-BILD)Amylase-Troponin-Na-K TIBC-Totalper-Alb-ca- phosphor

آنالیز مایعات بیوشیمی-آنالیز های ادرار 24 ساعته

 

عصر و شب و اورژانس سرپایی

BS-BUN(Urea)Cr-Na-K-Troponin-CPK-CKMB-BILT-BILD-ca
از ساعت 7-11:59 صبح

 

 

در کلیه ساعات شبانه روز

 

عصر همان روز از ساعت 13-16

 

 

1تا 3 ساعت پس از تحویل نمونه

 

کارشناس - کاردان متصدی خدمات دفتری آزمایشگاه

 

 

 

کارشناس-کاردان آزمایشگاه
2 هماتولوژی ( خون شناسی ) و فاکتورهای انعقادی

شیفت صبح

CBC- Hb- HcT-plat-Retic- HbAIC- GGPD-BGRH_ESR-PT-PTT-Fibrinogen-BT

 

آنالیز مایعات (شمارش سلول)

شیفت عصر و شب و اورژانس سرپایی

CBC- Hb-HcT-plat-Retic-GGPD-BGRH-PT-PTT-BT
از ساعت 7-11:59 صبح

 

 


در کلیه ساعات شبانه روز

عصر همان روز از ساعت 13-16

 

 

 

1تا 3 ساعت پس از تحویل نمونه
کارشناس - کاردان متصدی خدمات دفتری آزمایشگاه

 

 


کارشناس-کاردان آزمایشگاه

3 هورمون و ایمونولوژی

فقط شیفت صبح

TSH-T4-T3- T3UP  Ptake-Feritin- BhCG- HIV-HBSAg-HCV Ab- HBS Ab- PSA
از ساعت 7-11:59 صبح 6-48 ساعت پس از تحویل نمونه کارشناس - کاردان متصدی خدمات دفتری آزمایشگاه
4 سرولوژی

شیفت صبح

CRP-RF-ASo-monoTest-2ME

 

wright-combs wright-PRP9VDRL0- Directcoombs indirect-coombs

 

شیفت عصر فقط برای نوزادان و اطفال

Directcoombs

از ساعت 7-11:59 صبح

 

 

 

در کلیه ساعات شبانه روز

عصر همان روز از ساعت 13-16
فقط در موارد مثبت2ME و  wright

24-  48  ساعت بعد

 

 

1تا 3 ساعت پس از تحویل نمونه

کارشناس - کاردان متصدی خدمات دفتری آزمایشگاه

 

 

 

 

کارشناس-کاردان آزمایشگاه
5 میکروب شناسی

U.C-B.C-S.C-CSF

کشت مایعات مختلف بدن
در کلیه ساعات شبانه روز با توجه به مثبت یا منفی شدن جواب از 18 ساعت تا چندین روز کارشناس - کاردان متصدی خدمات دفتری آزمایشگاه
6 بیوشیمی ادرار

شیفت صبح

UrinalySiS

گراویندکس

 

شیفت عصر و شب و اورژانس سرپایی

UrinalySiS
از ساعت 7-11:59 صبح

 

 

 


در کلیه ساعات شبانه روز

عصر همان روز از ساعت 13-16

 

 

 

 

1-2 ساعت پس از تحویل نمونه
کارشناس - کاردان متصدی خدمات دفتری آزمایشگاه

 

 

 


کارشناس-کاردان آزمایشگاه

7 انگل شناسی

S.E(OP-OB

در کلیه ساعات شبانه روز شیفت صبح  از ساعت 13-16

 

شیفت عصر1-2 ساعت پس از تحویل نمون
کارشناس - کاردان متصدی خدمات دفتری آزمایشگاه

کارشناس-کاردان آزمایشگاه

8 گاز خون

ABG-VBG

در کلیه ساعات شبانه روز تا حداکثر 15 دقیقه پس از تحویل نمونه کارشناس-کاردان آزمایشگاه