• ۱۳۹۸ يکشنبه ۳۱ شهريور
 • اِلأَحَّد ٢٢ محرم ١٤٤١
 • Sunday, September 22, 2019

 

مسئول واحد: خانم نکویی

این واحد از سال 1389 با ابلاغ دستورالعمل های حاکمیت بالینی به شکل هدفمند آغاز به کار نموده از سال 1391 پس از ابلاغ دستورالعمل های اعتبار بخشی در قالب 8000 نسخه از طرف وزارت محترم بهداشت و درمان واحد بهبود کیفیت ، بااستناد به سنجه های مذکور (برای تمامی واحدهای درمانی و غیر درمانی) فعالیت خود را به شکل برنامه ریزی شده و فراگیر ادامه می دهد در همین راستا این بیمارستان در ارزیابی های وزارت بهداشت و درمان موفق به اخذ گواهینامه های ذیل گردیده است:
گواهینامه درجه یک  مثبت اعتباربخشی از  93/1/1 لغایت 94/12/29
گواهی نامه درجه یک اعتباربخشی از 95/1/1 لغایت 95/12/30
گواهی درجه یک اعتباربخشی از 96/1/1 لغایت 96/12/29

شرح وظایف واحد بهبود کیفیت :

 • برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با مبحث کیفیت و سایر مباحث جهت افزایش توان علمی مسئولین واحدهای مرکزی
 • تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان در موضوعات بالینی و غیر بالینی ( مدیریت ، امور مالی ، خدمات پزشکی ، خدمات پرستاری ، خدمات عمومی و پشتیبانی ، خدمات پاراکلینیک )
 • تدوین سیستم ها و فرآیندهای بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت طراحی شده
 • تدوین شاخص های مهم عملکردی اختصاصی ، قابل اندازه گیری ، قابل دستیابی و زمان دار جهت فرآیندهای مختلف بیمارستان
 • پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت ، داده ها ، اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها
 • تدوین برنامه عملیاتی سالیانه پیشبرد هماهنگ و یکپارچه برنامه های بهبود کیفیت ، ارتقاء ایمنی بیمار در راستای الگوی اعتبار بخشی
 • ارائه راهکارهای علمی برای ارتقاء مستمر کیفیت
 • سنجش کیفیت ارائه خدمات و تلاش در جهت ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده
 • انجام پژوهش های کاری
 • تدریس در دوره های آموزشی
 • سنجش رضایتمندی همراهان ، بیماران و کارکنان
 • شرکت در جلسات  کمیته های بیمارستانی
 • هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیتهای بهبود کیفیت در بیمارستان
 • تهیه گزارش سالیانه برنامه بهبود کیفیت
 • تدوین و اجرای خط مشی رسیدگی به پیشنهادات ، انتقادات و شکایات و رضایتمندی در بیمارستان
 • تدوین برنامه  استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی بیمارستان
 • تعیین و نشر بیانیه رسالت بیمارستان در سطح واحدهای مختلف بیمارستان
 • پیگیری و هماهنگی پیاده سازی استانداردهای اعتبار بخشی در واحدهای مختلف بیمارستان
 • ایجاد نظام جامع مدیریت خطر بیمارستان
 • تصویب و ابلاغ خط مشی و روش های دریافتی از واحدهای مختلف بیمارستان
 • اجرا و پایش برنامه ممیزی جامع بیمارستان
 • ابلاغ و هماهنگی در اجرای راهنماهای طبابت بالینی در سطح واحدهای مختلف بیمارستان
 • هماهنگی برگزاری کمیته های بیمارستانی و رهگیری اجرای مصوبات

شماره تماس: 41422470