آدرس:

 مشهد ، خیابان کوهسنگی 14 ، مدیریت درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی 

 كد پستي:

 9175973884

 صندوق پستي:

 1385

پیامک:

  10001420511

مرکز تلفن مدیریت درمان :

  37081101 - 051

 نمابر:

38423370- 051

روابط عمومی :

 38447600- 051