• ۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۰ خرداد
  • اِلخَميس ١٦ شوال ١٤٤۰
  • Thursday, June 20, 2019
ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
1 دکترحمیدی زاده خون وانکولوژی   10:30-11:30 10:30-11:30      
2 دکترفتاحی غدد   8:00-10:00   8:00-9:00 11:30-12:30  
3 دکترصمدی غدد     8:00-10:00      
4 دکترکریمی جعفری غدد     8:00-10:00      
5 دکترفیروز اژیه گوارش   8:00-10:00 8:00-10:00 8:00-10:00    
6 دکترمطهری زاده گوارش اطفال 9:00-11:30     11:00-13:00    
7 دکتر سلطانی قلب اطفال   12:00-13:00        
8 دکترعلیزاده داخلی مغز و اعصاب اطفال   8:00-10:00        
  دکتر رنجبر نفرولوژی اطفال 8:00-12:00   15:00-16:00   8:00-12:00  
  دکتر ثانوی نفرولوژیست(داخلی کلیه) 9:30-12:00 9:30-12:00   9:30-12:00    
9 دکترمجیدی نژاد پیوندشبکیه چشم       9:00 - 7:00    
10 دکتراخلاق پسند پیوندشبکیه چشم         12:00-13:00 9:30-11:00
11 دکتر گلابدار پیوند قرنیه چشم   8:30-12:00 12:00-8:30   12:00-8:30  
12 دکترکاظمی زنجانی استرابیسم چشم 11:00-13:00     8:00-10:00    
13 دکتر نظری الهوئی جراح دست     8:00-10:00      
14 دکتر رضایی جراح کلیه   8:00-9:00   10:30-11:00    
15 دکتر حق شناس جراح کلیه 16:00-16:30       7:00-8:00  
16 دکتر مرادی فلوشیپ اینترونشنال کاردیوگرافی   15:00-16:00   7:30-9:00    
17 دکتر نوروزی فلوشیپ اینترونشنال کاردیوگرافی     14:00-15:00      
18 دکتر باقری قلب و عروق 14:00-16:00 8:00-10:00   8:00-10:00    
19 دکتر شبانفوزی قلب و عروق 9:00-10:00   8:00-10:00   8:00-10:00  
20                
21                
22 دکتر مهدیه جراح چشم 9:00-12:00   9:00-12:00   9:00-12:00  
23 دکتر صادقی جراح چشم   9:00-11:00   12:00-13:00    
24 دکتر روشنی جراح چشم           10:00-12:00
25                
26 دکترهانی طباطبائی جراح گوش حلق بینی 8:00-12:00 8:00-12:00 8:00-12:00 8:00-12:00 8:00-12:00  
27 دکتر شهبازیان جراح گوش حلق بینی       14:00-16:00   10:00-12:00
28 دکتر برومند اعصاب و روان 8:00-10:00 8:00-10:00 8:00-10:00   8:00-10:00 8:00-10:00
29 دکتر ایزدی چراح مغز و اعصاب       12:00-18:00    
30 دکتر طباطبائی داخلی مغز و اعصاب 9:00-12:30 9:00-12:30 9:00-12:30 9:00-12:30 9:00-12:30 9:00-12:30
31 دکترسارانی داخلی مغز و اعصاب 14:00-15:00 14:00-15:00 14:00-15:00      
32 دکتر شیردل طب فیزیکی       15:00-17:00 15:00-17:00  
33 دکتر صلاحی طب فیزیکی     15:30-17:00     9:00-10:00
34 دکترصایری جراح زنان و زایمان 8:00-12:00 8:00-12:00 8:00-12:00 8:00-12:00 8:00-12:00 8:00-12:00
35 دکتر جمشید زاده جراح زنان و زایمان 9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00
36                
37 دکتر عتیقه جراح زنان و زایمان 15:00-17:00       15:00-17:00  
38 دکتر گنجی جراح زنان و زایمان     9:00-12:00      
39                
40 دکتر نظری پوست       14:30-16:00    
41 دکتر رباطی داخلی - گوارش     10:30-13:00   10:30-13:00  
42 دکتر ترابی زاده داخلی - عفونی 8:00-12:00 8:00-12:00 8:00-12:00 8:00-12:00 8:00-12:00 8:00-12:00
43 دکتر فراهانی داخلی 8:00-13:00 8:00-13:00 8:00-13:00 8:00-13:00 8:00-13:00 8:00-13:00
44 دکتر رضوی کودکان 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-14:00
45 دکتر کبگانی کودکان 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-14:00
46 دکتر لک کودکان   14:00-17:00        
47 دکتر احمدی دندانپزشک 8:00-12:00 8:00-12:00 8:00-12:00 8:00-12:00 8:00-12:00 8:00-12:00
48 دکتر اشراقی دندانپزشک   8:00-17:00 8:00-17:00 8:00-17:00    
49 دکترمحسنی کاشانی دندانپزشک 8:00-17:00       8:00-17:00 8:00-17:00
50 دکتر درودیان دندانپزشک 14:00-17:00 14:00-17:00 14:00-17:00 14:00-17:00 14:00-17:00 14:00-17:00
51 دکترشایانمهر پزشک عمومی 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-14:00
52 دکترغلامپور پزشک عمومی 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-14:00
53 دکترکوشانفر پزشک عمومی 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-14:00
54 دکتررحمانی پزشک عمومی 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-14:00
  دکتر مهاجرانی پزشک عمومی 14:00-19:00 14:00-19:00 14:00-19:00 14:00-19:00 14:00-19:00 14:00-19:00
55 دکتر سرابی پزشک عمومی 17:00-20:00   17:00-20:00      
56 دکتر دانشور پزشک عمومی   17:00-20:00   17:00-20:00    
57 دکتر دیباجی پزشک عمومی         17:00-20:00 14:00-20:00