آدرس:   تهران،خيابان آزادي،جنب وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي،پلاك 345 ،سازمان تامين اجتماعي

كد پستي:  1457965595

صندوق پستي:   1575-13445 

اداره کل امور فنی مستمرها
تلفن :66580581
نمابر :66580634

پست الکترونیک: mf_atashi@tamin.ir

 

اداره کل درآمد حق بیمه
تلفن: 66432776
نمابر: 66921099

پست الکترونیک: gharib@tamin.ir

اداره کل نامنویسی و حسابهای انفرادی
تلفن: 66580708
نمابر: 66580608

پست الکترونیک: hosseini_sso@tamin.ir

 

اداره کل امور فنی بیمه شدگان
تلفن: 66930076
نمابر: 66939744

پست الکترونیک: nasiri@tamin.ir

 

اداره کل امور کارگزاریهای رسمی

تلفن: 64502467
نمابر: 66908377

پست الکترونیک: smajanani@tamin.ir
 


مشاهده نقشه در ابعاد بزرگتر