• ۱۳۹۸ شنبه ۲ شهريور
 • اِسَّبِت ٢٢ ذو الحجه ١٤٤۰
 • Saturday, August 24, 2019

 

موقعیت در شمای کلی بیمارستان

 

 • معرفی بخش جراحی عمومی زنان

 • مسئول فنی بخش:دکتر علیزاده

 • تعداد پرسنل: 19 نفر

 • سرپرستار: 1 نفر

 • پرستار: 16 نفر

 • بهیار: 1 نفر

 • منشی: 1 نفر

 • بهدار: 1 نفر( مشترك)

 • خدمات: مشترك با سایر بخشها

 • چیدمان نیرو

 • شیفت صبح: سرپرستار ، 4 نفر پرستار، منشی و بهدار مشترك

 • شیفت عصر: 3 نفر پرستار ( پرستار و بهیار) ، بهدار مشترك با بخشهاو خدمات

 • مشترك

 • شیفت شب: 3 نفر پرستار ، بهدار مشتركبا بخشو خدمات مشترك

 • فضاي فیزیکی بخش

 • اتاق بیماران ، تعداد اتاق 13 عدد شامل:

 • 8 عدد اتاق 3 تخته

 • 2 عدد اتاق 2 تخته

 • 4 عدد اتاق ایزوله( 1 تخته)

 • تجهیزات اتاق ها : تخت، میز غذا، کمد کنار تخت، گوشی تلفن، یخچال، تلوزیون، زنگ

 • اخبار، فلوتر اکسیژن و ساکشن پرتابل

 • اتاق معاینه:

 • تجهیزات :

 • ست ،ECU ست پانسمان ، تجهیزات جهت اقدامات تهاجمی ، تخت معاینه ، دستگاه

 • دهانشویه ، ستحمام، وزنه هاي ارتوپدي ، دستگاه بخور گرم، ترالی پانسمان، بنولایژر

 • ترازو و وزن قد، سبد جهت محل ست هاي تمیز و کثیف

 • لنژ تمیز: لباسبیمار، تشکمواج، بین سبز( ملحفه ، رو بالشی و پتو)

 • لنژ کثیف

 • اتاق تی شور : انواع تی ، مواد شوینده، پلاستیکمشکی و زرد مواد ضد عفونی کننده

 • انبار بخش: تجهیزات و لوازم بخش

 • اتاق تریمنت: یخچال، 18 کشوي تجهیزات ، یخچال دارویی . کمد مستندات اعتبار

 • بخشی، کمد استوكدارد، جا پرونده اي ، ترالی دارو، کمد سرم و اوراق

 • اتاق استراحت پرسنل شامل: 2 عدد تخت استراحت ، چوب لباسی ، میز ناهار خوري و

 • صندلی، یخچال، جاکفشی

 • اتاق پرستاري:مانیتور، کیس، سیستم بیمارستان، تلفن، پرینتر، کمد کشو براي نگهداري

 • اوراق، 4 عدد مبل ،میز

 • اتاق پزشک: سیستم مانیتور، چاپگر، 2 عدد مبل، میز جلوي مبل

 • راهروي اصلی بخش: ترالی اورژانسو دستگاه الکتروشوكو دستگاه پاساکسی متري

 • دراین قسمت قرار دارند در ابتداي ورودي بخشآب سرد کن ، انتهاي بخشترالی احکام

 • و در ابتداي بخشبرانکارد و ویلچر نیز می باشد.

 • خدمات بخش:

 • انجام پانسمان ها پساز عمل جراحی

 • سونداژ بیماران

 • آموزشهاي بدو ورود ، حین و آموزشحین ، V/S کیت مراقبت هاي پرستاري کنترل

 • ترخیص

 • آموزشهاي لازم پساز ترخیص( مراقبت از زخم، عفونت، ترشح و...) به بیماران داده می

 • شود.

 • ارائه پمفلت خوشآمد گویی، منشور حقوق بیمارو با توجه به بیماري نیز پمفلت داده می

 • شود.

 • آموزشهاي نحوه تزریق انسولین

 • آموزشنحوه استفاده از اسپري ها

 • انجام پانسمانهاي پساز عمل و آموزشمراقبت هاي پساز عمل

 • مراقبت از بیماران دچا رکاهشهوشیاري و جلوگیري از زخم بستر آنها با تغییر پوزیشن

 • طیف بیماران بستري

 • در این بخشبا توجه به جدید تأسیسشدن همه نوع بیماري اعم از داخلی ، جراحی ، قلب ، مغز

 • و اعصاب بستري می گردد.

 • البته قانون اول بوده استکه 22 تخت به بیماران جراحی تعلق دارد و 10 تختبه بیماران داخلی

 • که 7 تخت آن به دکتر علیزاده و 3 تخت به دکتر نظري تعلق می گیردولی متأسفانه با توجه به

 • GE ، Sepsis ، پنومونی ، COPD شلوغی بخشداخلی اکثر بیماران داخلی در این بخشاعم از

 • مسمومیت و بیماران جراحی با جراحی هاي کوچکتا لا پاراتومی بستري می گردند.

 • مقررات داخلی بخشجراحیعمومی زنان(جدید)

 • 1 بیماران داخلی و جراحی جداگانه بستري شوند و در کنارهم بستري نگردند.

 • 2 معارفه پرستار هر شیفتانجام گردد.

 • 3 دستبند شناسایی بیماران در زمان تحویل و تحول حتماً چکگردد.

 • 4 اتاق شماره 12 همیشه براي بیماران بد حال به عنوان اتاق مراقبت هاي ویژه آماده باشد .

 • 5 هر بیمار اجازه داشتن فقط یکهمراه دارد

سرپرستار بخش  جراحی عمومی زنان  : ا . رضازاده

مدرک تحصیلی : كارشناسی

تلفن داخلی : 2317

 

 

 

جراحی عمومی زنان

برگشت به صفحه نقشه هوشمند

برگشت به صفحه نخست