شناسه خدمت

   عنوان خدمت  بستر ارائه خدمت

  19011801000 

  ارائه خدمات بیمه ای سازمان تامین اجتماعی   

  19091805000 

  ارائه حمایت های کوتاه مدت تامین اجتماعی   

  19091806000 

  ارائه حمایت های بلند مدت تامین اجتماعی   

  16061807000 

  ارائه خدمات درمانی مستقیم   

  16061808000 

  خرید خدمات سلامت (اسناد پزشکی)