• ۱۳۹۸ چهارشنبه ۳۰ مرداد
  • اِلأَربِعا ١٩ ذو الحجه ١٤٤۰
  • Wednesday, August 21, 2019

 

         

شرکت انتشارات علمی و فرهنگی (سهامی عام)

سال تاسیس : 1379

سرمایه(میلیون ریال): 250,000

تعداد سهام: 6,785,000

مدیرعامل  : آقای مسعود کوثری

نشانی :  ﺗﻬﺮان- ﺧﯿﺎﺑﺎن آﻓﺮﯾﻘﺎ- ﭼﻬﺎر راه ﺷﻬﯿﺪ ﺣﻘﺎﻧﯽ- ﮐﻮﭼﻪ ﮐمان-  پلاک 25

کد ﭘﺴﺘﯽ:  ۱۵18736313

شماره تماس : 88880154-88880123

شماره فاکس: 88774572

سایت:  www.elmifarhangi.ir

پست الکترونیک: info@elmifarhangi.ir

 

 

 

محصولات:ﮐﺘــﺎب، ﺧﺪﻣــﺎت ﭼﺎﭘــﯽ (ﻓــﺮم ﻫــﺎی ﭼﺎﭘــﯽ دﻓﱰﭼــﻪ درﻣــﺎن و ...) ، ﺧﺪﻣــﺎت ﺗﻮﻟﯿــﺪی ﺳــﻤﻌﯽ و ﺑــﴫی، ﺧﺪﻣــﺎت ﺗﻮزﯾــﻊ و ﭘﺨــﺶ، ﺧﺪﻣــﺎت آﻣﻮزﺷــﯽ

ﻣــﻮاد اوﻟﯿــﻪ ﻣصرﻓــﯽ:  ﮐﺎﻏــﺬ ﮐﺎرﺑــﻦلس، ﻣﻘــﻮا 160 ﮔﺮﻣــﯽ، ﮐﺎﻏــﺬ ﭘﺸــﺖ ﭼﺴــﺐ دار، ﮐﺎﻏــﺬ ﺗﺤﺮﯾــﺮ و ﮔﻼﺳــﻪ و ﻣﻘــﻮای ﻣــﻮرد ﻧﯿــﺎز ﮐﺎرﻫــﺎی ﭼﺎﭘــﯽ ﺑﺨــﺶ ﺧﺪﻣــﺎت ﻧــﴩ، ﮐﺎﻏــﺬ ﺗﺤﺮﯾــﺮ و ﮔﻼﺳــﻪ و ﻣﻘــﻮای ﻣــﻮرد ﻧﯿــﺎز ﮐﺎرﻫــﺎی ﭼﺎﭘــﯽ ﺑﺨــﺶ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﮐﺘــﺎب

حوزه فعالیت: ﭼــﺎپ و ﻧــﴩکتاب