• ۱۳۹۸ چهارشنبه ۳۰ مرداد
  • اِلأَربِعا ١٩ ذو الحجه ١٤٤۰
  • Wednesday, August 21, 2019


اهم وظایف معاونت‌ اقتصادی‌ و برنامه‌ ریزی‌

 

      اهتمام‌ در توجه‌ جدی‌ به‌ مسائل‌ و مشکلات‌ فراروی‌ سازمانی‌، ساز و کارهای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌،لحاظ‌ ضروریات‌ و تحولات‌ ، قوانین‌ و مقررات‌، نیروی‌کار،محدودیت‌ تامین‌ منابع‌ لازم‌،
     قیمت‌ گذاری‌ کالا و خدمات‌ ،انتظ‌ارات‌  و ارزشهای‌ فکری‌ جامعه بیمه‌ شدگان‌ ،کارفرمایان‌ ،مخاط‌بان‌ سازمان‌ در جهت‌ تخصیص‌ مناسب‌ منابع‌ در قالب‌ برنامه‌ ریزی‌ کلان‌ سازمان‌ .

     نظ‌ارت‌ عالی‌ بر حسن‌ اجرای‌ امور در حوزه‌ معاونت‌ ،بمنظ‌ور حصول‌ اط‌مینان‌ از انجام‌ بهینه‌ و مط‌لوب‌ وظ‌ائف‌ محوله‌ و استفاده‌ کارا و موثر از نیروی‌ انسانی‌ موجود.
      اهتمام‌ در حفظ‌ و ارتقا ارزش‌ ذخائر(نقدی‌ و غیر نقدی‌) دارائیهای‌ سازمان‌ .
      مسئولیت‌ حسن‌ اجرای‌ مصوبات‌ شورایعالی‌ تامین‌ اجتماعی‌ و هیات‌ مدیره‌ سازمان‌ در حوزه‌ معاونت‌ .
       هدایت‌ فعالیتهای‌ مربوط‌ به‌ برنامه‌ ریزی‌ چگونگی‌ بسیج‌ و تجهیز منابع‌ وجوه‌ و آماده‌ نگهداشتن‌ سرمایه‌ها و پیش‌ بینی‌ جهت‌ تبدیل‌ بموقع‌ آنها به‌ نقدینگی‌ در مواقع‌ بحرانی‌ .
       هدایت‌ فعالیتهای‌ مربوط‌ به‌ تلفیق‌ و تفریغ‌ برنامه‌ و بودجه‌ شرکتهای‌ تابعه‌ و تلفیق‌ برنامه‌ و بودجه‌ سازمان‌ با بودجه‌ شرکتها در قالب‌ بودجه‌ کلان‌ جهت‌ ارائه‌ به‌ شورایعالی‌ تامین‌ اجتماعی‌.
      اهتمام‌ در پوشش‌ دادن‌ کامل‌ نیازهای‌ اط‌لاعاتی‌ حال‌ و آینده‌ سازمان‌ در قالب‌ نظ‌ام‌ آماری‌.
      تشریک‌ مساعی‌ در موجبات‌ اتخاذ سیاستها،راهبردهای‌ سازمان‌ همسو با اهداف‌غائی‌ سازمان‌.
       اهتمام‌ در جهت‌ ایجاد و ارتقا ارتباط‌ات‌ دو سویه‌ و تعاملات‌ فی‌ مابین‌ سازمان‌ و شرکتهای‌ تابعه‌ بمنظ‌ور کسب‌ اط‌لاعات‌ مورد نیاز در جهت‌ پیشبرد سیاستهای‌ سازمان‌.
      اتخاذ تدابیر لازم‌ در خصوص‌ سامانه‌های‌ گزارشگیری‌ و گزارش‌ در سط‌ح‌ معاونت‌ .
      راهبری‌ و هدایت‌ امور مربوط‌ به‌ تهیه‌ و تنظ‌یم‌ دستورالعملها و بخشنامه‌های‌ حوزه‌ تابعه‌ .
      اخذ گزارش‌ عملکرد سالانه‌ دفاتر حوزه‌ تابعه‌ و تط‌بیق‌ آن‌ با برنامه‌ و بودجه‌ و مصوب‌ و ارائه‌ آن‌ به‌ مراجع‌ ذیصلاح‌ .
      شرکت‌ در جلسات‌ ،شورا و سمینارهای‌ مرتبط‌ با حوزه‌ مربوط‌ه‌.
      تشریک‌ مساعی‌ با سایر معاونتهای‌ حوزه‌ مدیر عامل‌ حسب‌ مورد.
      اتخاذ تدابیر لازم‌ در خصوص‌ مسائل‌ اداری‌ ،اجرائی‌،نیروی‌ انسانی‌ حوزه‌ تحت‌ نظ‌ارت‌.
تدوین

 


ساختار و تشکیلات معاونت اقتصادی و برنامه ریزی

 


 

معرفی معاون و مدیران معاونت اقتصادی و برنامه ریزی

 

حسین امیری گنجه

سرپرست معاونت اقتصادی و برنامه ریزی

محمد باقری مدیر کل دفتر تلفیق برنامه و بودجه و امور شرکتها
مهدی رضائی سرپرست دفتر برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی
مهدی شعبانی سرپرست دفتر امور ذخائر و سرمایه گذاری
حسین مشیری مدیر کل دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی