کتابخانه


 

شرایط عضویت و نحوه استفاده از کتابخانه ی سازمان تأمین اجتماعی آشنایی با کتابخانه سازمان ورود به سامانه کتابخانه دیجیتال و جستجو در منابع کتابشناختی
     

پایان نامه

عنوان و چکیده پایان نامه ها 1

عنوان و چکیده پایان نامه ها 2

عنوان و چکیده پایان نامه ها 3

عنوان و چکیده پایان نامه ها 4

عنوان و چکیده پایان نامه ها 5

عنوان و چکیده پایان نامه ها 6

عنوان و چکیده پایان نامه ها 7

عنوان و چکیده پایان نامه ها 8

عنوان و چکیده پایان نامه ها 9

عنوان و چکیده پایان نامه ها 10

عنوان و چکیده پایان نامه ها 11

عناوین و چکیده پایان نامه ها 12

عناوین و چکیده پایان نامه ها 13

 

 

 

 

 

 

 

تازه های کتابخانه

 عناوین کتاب های فارسی و لاتین - سال 1397- بخش اول

 تازه های کتب لاتین سازمان - بخش اول

 تازه های کتب لاتین سازمان -بخش دوم

 تازه های کتب لاتین سازمان - بخش سوم

 تازه های کتب لاتین سازمان - بخش چهارم

 تازه های کتب لاتین سازمان - بخش پنجم (جدید)

 فهرست منابع علمی تخصصی (فارسی و لاتین)

 تازه های کتب فارسی سازمان - بخش اول

 تازه های کتب فارسی سازمان - بخش دوم

 تازه های کتب فارسی سازمان - بخش چهارم

 

 

 

 

 

 

 

 

 معرفی کتاب هفته ( مشاهده آرشیو)

بررسی تحولات نظام رفاه اجتماعی در ایران

افول بازنشستگی سنتی

بابای دارا، بابای نادار

دام های سازمانی

رئیس خوب، رئیس بد

 ساختن برای ماندن

 طراحی و تدوین مدل شایستگی مدیران سازمان تامین اجتماعی

 معنابخشی به زندگی روزمره

 اقتصاد ایران به کدام سو می رود؟

 انسان خردمند

 انسان های موفق چگونه می اندیشند؟

 اینجا جای ما نیست

 تامین مالی حمایت های اجتماعی

 

 

 

 

 

سایت های مرتبط