• ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۷ شهريور
  • اِلأَربِعا ١٨ محرم ١٤٤١
  • Wednesday, September 18, 2019

 

اهداف واحد :
 آمادسازی بیمارستان برای مقابله با بحرانها و بلاهای طبیعی و انسان ساخت
 مدیریت به منظور کاهش عوارض و طبعات ناشی از بحرانها
 ایجاد آمادگی مداوم در مرکز

  خدمات ارائه شده توسط این واحد:
 بررسی و تعیین بحران و بلایای محتمل در منطقه
  تدوین برنامه مستند جهت مقابله با بحران و بلایا
 فعال سازی برنامه در زمان بحران
 برگزاری مانورهای فرزی مانور آتش نشانی و تخلیه
 نظارت بر آموزش کامل کارکنان به تناسب نقشها و مسئولیتها در برنامه مربوط
موقعیت واحد : طبقه چهارم ساختمان بهار بیمارستان، واحد اداری
تلفن تماس :       51036302  
پست الکترونیک:    sama.sadeghi86@yahoo.com