• ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۸ شهريور
  • اِلخَميس ١٩ محرم ١٤٤١
  • Thursday, September 19, 2019

                 

  چکیده ای از شرح وظایف معاونت امور استانها

 

تشریک مساعی در موجبات اتخاذ سیاست ها و راهبردهای سازمان همسو با اهداف غایی سازمان.

هدایت و نظارت عالی بر تهیه و تدوین نظامات نظارت و ارزشیابی در سطح ادارات کل تأمین اجتماعی استانها  و واحدهای اجرائی تابعه.

هدایت و نظارت عالی بر فعالیتهای ارزشیابی مدیران از عملکرد مجموعه تحت سرپرستی و رتبه بندی واحدهای استانی و اجرائی.

بسط و گسترش کیفی ارتباطات سازمانی بین صف و ستاد و ایجاد فرهنگ مشترک در تلفیق با فرهنگ کلان سازمان یا فرهنگ مناطق.

هدایت و نظارت عالی در تهیه و تدوین گزارش اقتصادی و اجتماعی استانی مبتنی بر ساختار اقتصادی و اجتماعی استانها با توجه به شاخصها و متغیرهای عمده ملی، استانی و سازمانی.

هدایت و نظارت عالی در استنباط جامع از خط مشی های مصوب برنامه و بودجه سازمان و تهیه و تنظیم بخشنامه ها و دستورالعملهای مرتبط با راهبری کلان امور مربوط به بودجه های استانی.

هدایت و نظارت عالی در تدوین راهبردها سیاستهای بخشی و کلان بر تاکید بر بسترها و ویژگیهای منطقه ای و استانی.

تشریک مساعی در موجبات اتخاذ برنامه ها، راهبردها و سیاستهای کلان ادارات کل استانها همسو با برنامه های کلان سازمانی.

هدایت و نظارت عالی بر اصلاح ساختار وضعیت استانها، وجود اشتراک و افتراق واحدها ، کیفیت امور و فرآیندهای انجام کار ، کارایی و اثر بخشی عملکرد مدیریت.

بهسازی و آمایش واحدها از طریق تدوین شاخصها و برنامه ها با مساعی معاونتهای ذیربط.

اتخاذ تدبیر لازم در خصوص هماهنگی و تداوم مطلوب عملیات مربوط به طرحهای اساسی سازمان طبق خط مشی ها و سیاستهای تعیین شده.

اهتمام در ایجاد ارتباط پویا و فعال صف و ستاد و بهره گیری از خرد جمعی به منظور تصمیمی سازی و تصمیم گیری مناسب در فعالیتهای سازمانی.

اهتمام در موجبات اتخاذ برنامه ها ، راهبردها و سیاستهای کلان ادارات کل استانها همسو با برنامه های کلان سازمانی.

هدایت و نظارت عالی برتهیه و تدوین طرح شناسنامه  ادارات کل و واحدهای اجرائی ، شاخصها و مولفه ها و ملاکهای کمی و کیفی ارزشیابی.

اهتمام در جهت تهیه و تدوین برنامه و اجرای همایش های سراسری ، تخصصی و مدیریتی سازمان با هماهنگی واحدهای ذی مدخل.

شرکت در جلسات شورا و سمینارهای مرتبط با حوزه مربوطه.

نظارت عالی در تهیه و تنظیم دستورالعملها و بخشنامه های حوزه تابعه.

تشریک مساعی با سایر معاونتهای حوزه مدیر عامل حسب مورد.

نظارت عالی بر حسن اجرای امور در حوزه معاونت به منظور حصول اطمینان در انجام بهینه و مطلوب وظایف محوله و استفاده کارا و موثر از نیروی انسانی موجود.