• ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ مرداد
  • اِلأَربِعا ٢١ ذو القعده ١٤٤۰
  • Wednesday, July 24, 2019

مقدمه و هدف

یکی از سیاستهای بیمارستان برای ارائه بهتر و ارتقاء کیفی کمی خدمات رسانی در راه اندازی کمیته های بیمارستانی می باشد.
کمیته به مجموعه متخصص، متعهد گفته می شود که رسالت آنان کمک به تحقق بخش عظیمی از هداف و وظایف بیمارستانی با مشارکت در برنامه ریزی ، مراقبت ، نظارت بر حسن اجرای فعالیتها، ایجاد هماهنگی برای استفاده بهینه از امکانات موجود و پیش بینی برنامه ارتقاء مستمر کیفیت خدمات را برعهده دارد.
  کمیته ها بازوهای مشورتی و تصمیم گیری رئیس و مدیر بیمارستان هستند
  کمیته ها به عنوان اتاق فکر بیمارستان می باشد.
  کمیته ها بازتاب فعالیت های بیمارستان به شمار می آیند.
  کمیته ها محل تصمیم گیری گروه های متخلف می باشد.
  کمیت ها محور هدایت بیمارستان می باشند.