• ۱۳۹۸ شنبه ۲۶ مرداد
  • اِسَّبِت ١٥ ذو الحجه ١٤٤۰
  • Saturday, August 17, 2019

 اهداف واحد :

 حفاظت و ارتقاء هر چه بیشتر سلامت جسمی و روانی کارگران در مشاغل مختلف
 پیشگیری از حوادث و بیماریهای ناشی ازکار
 حفظ سلامتی کارگران در برابر کلیه عوامل نامساعدی که در نوع و خصلت یک شغل وجود دارد
 انتخاب فرد مناسب برای کار مناسب.
    الف- معاینات پیش از استخدام: هدف انتخاب فرد مناسب برای کار مناسب
      ب- معاینات دوره ای یا ادواری: هدف تشخیص زودرس بیماریها و عوارض کاری است

 خدمات ارائه شده توسط این واحد:
 شناخت، ارزیابی و کنترل بیماریهای شغلی و بیماریهای ناشی از کار
  شناسایی و ارزشیابی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار
  مسائل ارگونومی در بیمارستان
  اصول بهسازی محیط کار
  معاینات ادواری و قبل از استخدام کارکنان
  کنترل بیماریها و حوادث شغلی

 طبقه چهارم ساختمان بهار بیمارستان، واحد اداری 

 51036253 

 Tavakoli.h.sh@gmail.com