• ۱۳۹۸ شنبه ۲ شهريور
  • اِسَّبِت ٢٢ ذو الحجه ١٤٤۰
  • Saturday, August 24, 2019

  

  اهداف واحد : دفتر بهبود کیفیت بنحوی مسئول آشکارسازی وضعیت واقعی بیمارستان از طریق نظارت بر عملکرد کمیته های بیمارستانی و محوریت در ارزیابی عملکرد فرایندی و پیامدی و سنجش میزان تحقق برنامه های عملیاتی بیمارستان است که با هدف ارتقای مستمر کیفیت خدمات ارایه شده، رضایتمندی و ایمنی بیمار تحت نظارت رییس/مدیر بیمارستان فعالیت می نماید.

 

 خدمات ارائه شده توسط این واحد:

                 ١. استقرار و اجرای استانداردهای اعتباربخشی نسل سوم

                 ٢. ارتقاء مستمر کیفیت کلیه خدمات قابل ارائه در بیمارستان 

                 3. تضمین و ارتقاء ایمنی گیرندگان و ارائه دهندگان خدمت 

                 4. اجرای فرایندهای درمانی مبتنی بر استاندارد و درنظر گرفتن پیامدهای سلامتی آن 

                 5. ایمنی و بیمارمحوری در کنار ارتقاء کیفیت خدمات 

                 6. مشارکت در تدوین سند استراتژیک و برنامه های عملیاتی و بهبود کیفیت سالانه بیمارستان

                 7. تدوین و پیگیری پایش شاخصهای عملکردی بیمارستان

                 8. ایجاد نظام گزارش دهی موارد عدم انطباق جهت شناسایی چالش ها و مشکلات موجود

                 9. طرح ریزی، برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای بهبود کیفیت در واحدهای مختلف بیمارستان 

               10. بازدید و پایش اقدامات انجام شده در واحدهای بیمارستان از نظر استانداردهای اعتباربخشی

      طبقه همکف ساختمان قدیم بیمارستان، راهروی چپ

   51036257 

    fab_nurses@yahoo.com