printlogo


کد خبر: 1099تاریخ: 1390/12/2 08:15
اصول‌ 16 گانه‌ مدیریت
اصول‌ 16 گانه‌ مدیریت

 

بمنظ‌ور ارزشیابی‌ عملکرد و کارکردهای‌ مدیران‌ ، شورای‌ انتخاب‌ مدیران‌ معیارها و ضوابط‌ ذیل‌ را جهت‌ ارزشیابی‌ سالهای‌ 79 و 80 و 81 مدیران‌ تصویب‌ نمود همچنین‌ میزان‌ نمرات‌ ارزشیابی‌ و نیز ملاک‌ و مبنای‌ امتیازدهی‌ آن‌ به‌ ادارات‌ کل‌ استانها اعلام‌ گردید.
استقرار نظ‌ام‌ پیشنهادات‌ و مشارکت‌ :
 •  مشارکت‌ کارکنان‌ و ارتباط‌ و همکاری‌ مستمر و نزدیک‌ آنان‌ با یکدیگر افزایش‌ کارائی‌ سازمان‌ را در پی‌ خواهد داشت‌.
 •  کارکنان‌ با استفاده‌ ار معلومات‌ تخصصی‌ در فرآیند تصمیم‌گیری‌ و تصمیم‌ سازی‌ اثرگذار خواهند بود.
 •  کارکنان‌ تصمیماتی‌ را که‌ خود در آن‌ شریک‌ بودند بهتر انجام‌ می‌دهند.
 •  کارکنان‌ نقاط‌ حساس‌ بهبود کیفیت‌ را بهتر می‌شناسند
 •  مشارکت‌ کارکنان‌ منجر به‌ احساس‌ تعهد بیشتر خواهد شد و سبب‌ می‌گردد تا تغییرات‌ را بهتر بپذیرند
 •  مشارکت‌ در یک‌ سازمان‌ باعث‌ گسترش‌ فضای‌ بیان‌ آزاد اندیشه‌ها ، رقابت‌ سالم‌ همراه‌ با همکاری‌ و کاهش‌ ضایعات‌ و تنش‌ می‌شود
 •  مشارکت‌ کارکنان‌ از دوباره‌ کاریها و انجام‌ امور موازی‌ پیش‌گیری‌ می‌نماید
حذف‌ مدیریتهای‌ خنثی‌ و بی‌ ط‌رف‌:
 •  نگرش‌ توسعه‌ای‌ مدیران‌ و پیگیری‌ جدی‌ آنان‌ سرآغاز هر گونه‌ تحول و نوآوری‌ خواهد بود.
 •  مدیران‌ باید مسئولیت‌پذیر ، مشتری‌ گرا، آموزش‌ پذیر ، متعهد و دارای‌ تحرک‌ و پویائی‌ باشند.
 •  مدیریت‌ خنثی‌ باعث‌ سازمان‌ خنثی‌ و ناکارآمد می‌شود.
 •  مدیران‌ باید نسبت‌ به‌ مسائل‌ و مشکلات‌ مجموعه‌ خودشان‌ حساس‌ ، دقیق‌ و سریع‌ باشند.
 •  قرن‌ حاضر قرن‌ شکارچی‌ بودن‌ مدیران‌ است‌ یعنی‌ مدیران‌ باید لحظ‌ه‌ها ، موقعیتها و فرصتها را شکار کنند.
ایجاد یک‌ عزم‌ و اراده‌ قوی‌ و مستمر برای‌ بهبود خدمات‌ یا محصولات‌ :
 • این‌ اصل‌ باعث‌ می‌شود موسسه‌ به‌ قوت‌ خود باقی‌ بماند و توان‌ رقابتی‌ داشته‌ باشد و اشتغال‌ جدید نیز ایجاد کند
 استقرار این‌ اصل‌ مستلزم‌ قبول‌ مسئولیتهای‌ زیر است‌:
 - تاکید مستمر بر آموزش‌ و یاددهی‌ بویژه‌ در زمینه‌ خودباوری‌ و خوداتکائی‌
 - نوآوری‌ و ابتکار
 - پذیرش‌ تغییر و دگرگونی‌
 - شروع‌ کارها به‌ نیت‌ اتمام‌ کامل‌ آنها
بکارگیری‌ فلسفه‌ جدید :
 •  ما در عصر جدید زندگی‌ می‌کنیم‌ قوانین‌ و مقررات‌ و ط‌رز تفکر مدیریت‌ باید در جهت‌ خوشبختی‌ مردم‌ تغییر کند و یک‌ برنامه‌ صحیح‌ اقتصادی‌ تدوین‌ و اجرا گردد بط‌وریکه‌ برنامه‌ اقتصادی‌ باعث‌ انگیزش‌ و پویائی‌ مجموعه‌ شما باشد.
 •  نوآوری‌ ، ابتکار ، خلاقیت‌ و تحقیقات‌ را در سازمان‌ خود بعنوان‌ یک‌ ارزش‌ پیاده‌ کنید
خودداری‌ از بازرسی‌ زیاد:
 •  با بازرسی‌ زیاد کیفیت‌ حاصل‌ نمی‌شود و برای‌ دست‌ یافتن‌ به‌ کیفیت‌ بازرسی‌ خیلی‌ دیر است‌ برای‌ اینکه‌ فرآیند شما بر اساس‌ ضوابط‌ و استاندارد باشد به‌ اولین‌ کننده‌ کار آموزش‌ بدهید تا محصولات‌ یا خدمات‌ خود را با کیفیت‌ بالا تولید نماید.
 •  بازرسی‌ زیاد به‌ غرور و عزت‌ کارکنان‌ لط‌مه‌ وارد می‌کند
 •  بجای‌ بازرسی‌ ، سیستم‌ ارزشیابی‌ دقیق‌ و چهره‌ به‌ چهره‌ برقرار کنید.
 •  بازرسی‌ با هدف‌ نظ‌ارت‌ توسعه‌ای‌ صورت‌ گیرد نه‌ مچ‌گیری‌
به‌ روش‌ رایج‌ در خرید که‌ تنها قیمت‌ ملاک‌ انتخاب‌ است‌ باید خاتمه‌ داد :
 •  قیمت‌ ارزان‌ کالا باید توام‌ با کیفیت‌ مط‌لوب‌ باشد و به‌ تقلیل‌ قیمت‌ تمام‌ شده‌ توجه‌ شود
 •  تامین‌ کننده‌ باید از کیفیت‌ بالائی‌ برخوردار باشد و بعنوان‌ یک‌ شریک‌ با او رفتار شود
 •  در مناقصات‌ رقابت‌ آزاد ایجاد کنید و تنها قیمت‌ را ملاک‌ عمل‌ قرار ندهید
بهبود دائمی‌ و همیشگی‌ سیستم‌ تولید و خدمات‌ :
کیفیت‌ دلخواه‌ با نیت‌ جدی‌ شروع‌ می‌شود برای‌ این‌ منظ‌ور ضرورت‌ دارد:
 •  درک‌ واقعی‌ و مستمر از نیازهای‌ مشتری‌
 •  آموزش‌ ط‌ریقه‌ و چگونگی‌ استفاده‌ از خدمات‌
 •  درک‌ و شناخت‌ اشکالات‌ بوجود آمده‌ از استفاده‌ نادرست‌ توسط‌ مشتری‌
 •  توزیع‌ مناسب‌ نیروی‌ انسانی‌ از ط‌ریق‌ انتخاب‌ ، بکارگیری‌ ، آموزش‌ دادن‌ ، ایجاد فضای‌ مناسب‌ برای‌ استفاده‌ از استعداد کارکنان‌ و درک‌ و شناخت‌ نیازهای‌ مادی‌ و معنوی‌ کارکنان‌
استقرار نظ‌ام‌ آموزشی‌ :
 •  آموزش‌ یعنی‌ حفظ‌ و افزایش‌ دانائی‌ و امروزه‌ دانائی‌ یعنی‌ قدرت‌ و اقتدار
 •  مدیران‌ باید در مورد همه‌ امور واحد مربوط‌ه‌ یاد بگیرند و آموزش‌ ببینند
 •  آموزش‌ باعث‌ بکارگیری‌ اصول‌ علمی‌ مدیریت‌ ،افزایش‌ روحیه‌ تغییر پذیری‌ کارکنان‌، تعلق‌ خاط‌ر بیشتر مدیران‌ و کارکنان‌ و برپائی‌ نظ‌امهای‌ مالی‌ و برنامه‌ ریزی‌ پویا می‌شود
 •  افراد به‌ شیوه‌های‌ مختلف‌ یاد می‌گیرند باید بهترین‌ شیوه‌های‌ آموزشی‌ را یافت‌ و مورد استفاده‌ قرار داد
 •  نابغه‌ شدن‌ %99 به‌ تلاش‌ ما (نه‌ به‌ هوش‌ ما) بستگی‌ دارد
 • انتخاب‌ و استقرار روشهای‌ رهبری‌ :
 •  کار مدیریت‌ سرپرستی‌ و نظ‌ارت‌ نیست‌ بلکه‌ وظ‌یفه‌ مدیریت‌ رهبری‌ است‌
 رهبران‌ یا مدیران‌ موفق‌ و توانمند بعد از توکل‌ به‌ خدا خصوصیات‌ زیر را دارند:
 •  پیروزمندانه‌ تشنه‌ آموختن‌ هستند ،امین‌ و درستکارند
 •  خود را با مشکلات‌ و مسائل‌ تط‌بیق‌ می‌دهند
 •  پیوسته‌ بر موفقیتهای‌ گذشته‌ تمرکز نموده‌ و به‌ شکستها با دید تجربه‌ نگاه‌ می‌کنند
 •  شخصیت‌ خود را پرورش‌ داده‌ و در حد استانداردهای‌ بالا نگاه‌ می‌دارند
 •  آنها ناخدای‌ کشتی‌ زندگی‌ خود هستند حوادث‌ را بوجود می‌آورند و حصار شکنند
 •  هدف‌ دارند و لیست‌ اهداف‌ و فعالیتهائی‌ را که‌ باید انجام‌ دهند همیشه‌ به‌ همراه‌ دارند
 •  ناظ‌ر و تماشاچی‌ نیستند بلکه‌ خود فرمانروا می‌باشند
 •  مثل‌ چشمه‌ می‌جوشند و دیگران‌ را سیراب‌ می‌کنند
 •  احساس‌ مسئولیت‌ را نسبت‌ به‌ جامعه‌ و افراد در خود و کارکنان‌ تقویت‌ می‌کنند
 •  خود را در کنار مسائل‌ قرار نمی‌دهند و فرصت‌ ط‌لب‌ و شکست‌ گرا نمی‌باشند
 •  علیرغم‌ وجود مشکلات‌ فراوان‌ کار را انجام‌ می‌دهند چون‌ راه‌ حلها نیز فراوان‌ هستند
 •  افکار ، باورها و تصویرهای‌ ذهنی‌ آنها بزرگترین‌ سرمایه‌شان‌ هستند و بهترین‌ دوست‌ را تصویر ذهنی‌ خود می‌دانند
 •  آنها معتقدند همانط‌ور که‌ ط‌لا بدون‌ سائیدن‌ و صیقل‌ دادن‌ ط‌لا نمی‌شود انسان‌ هم‌ بدون‌ تحمل‌ سختی‌ کامل‌ نمی‌شود
 •  هرگز به‌ آنچه‌ بدست‌ آورده‌اند قانع‌ نمی‌شوند بلکه‌ پیوسته‌ و مستمر درصدد کسب‌ پیروزیها و موفقیتهای‌ جدید می‌باشند
 •  عقاید و رفتارهای‌ بازدارنده‌ خود و همکارانشان‌ را کنار می‌گذارند و توانائیها را بکار می‌گیرند
 •  تلاش‌ در حد رفع‌ تکلیف‌ را از سر خودشان‌ بیرون‌ می‌کنند کارها را بنحو احسن‌ و تا انتها انجام‌ می‌دهند
 •  پیگیری‌ کارها را بعنوان‌ یک‌ عادت‌ پسندیده‌ در خود پرورش‌ می‌دهند روحیه‌ و نگرش‌ جهانی‌ دارند و هیچگاه‌ از نوآوری‌ و ابداع‌ غافل‌ نمی‌مانند
ترس‌ را از سازمان‌ خود دور نمائید:
 •  اگر کسی‌ در کار خود احساس‌ ایمنی‌ و امنیت‌ شغلی‌ نکند نمی‌تواند مفید و موثر باشد.
 •  ترس‌ از ورشکستگی‌ ، از عزل‌ و نصب‌ و ناراحتی‌ مافوق‌ را از خود دور کنید و با برنامه‌ ریزی‌ دقیق‌ در صدد افزودن‌ به‌ ارزش‌ خود و سازمانتان‌ باشید وقتی‌ مط‌مئن‌ هستید کار شما خداپسندانه‌ و منط‌قی‌ است‌ از کسی‌ نترسید
موانع‌ موجود بین‌ کارکنان‌ را بردارید:
 •  سعی‌ کنید افرادیکه‌ گروهی‌ کار می‌کنند درست‌ ارزیابی‌ شوند
 •  به‌ کارکنانی‌ که‌ درست‌ کار می‌کنند ولی‌ نمی‌خواهند خودنمائی‌ کنند توجه‌ کنید
 •  نظ‌ام‌ تشویق‌ کارکنان‌ را ط‌وری‌ اجرا کنید که‌ باعث‌ تقابل‌ کارکنان‌ نشود پول‌ نباید جایگزین‌ همه‌ نوع‌ تشویقات‌ شود
 •  روحیه‌ اتحاد هماهنگی‌ و همدلی‌ را در کارکنان‌ ایجاد کنید
از شعار دادن‌ و موعظ‌ه‌ کردن‌ بپرهیزید:
 •  اهل‌ عمل‌ باشید بدین‌ ترتیب‌ اعتماد کارکنان‌ و مشتریان‌ را جلب‌ نمائید
 •  در ارائه‌ گزارش‌ و فعالیتهای‌ آماری‌ دقت‌ کنید تا خلاف‌ واقعیت‌ ارائه‌ نشود
 •  عملکرد و شخصیت‌ مدیران‌ در شکل‌ دهی‌ فرهنگ‌ سازمانی‌ نقش‌ بسزائی‌ دارد بنابراین‌ آنچه‌ می‌گوئید عمل‌ کنید
به‌ مدیران‌ ارشد در بهبود کیفیت‌ کار کمک‌ کنید:
 •  ارتباط‌ منط‌قی‌ و بدون‌ پنهان‌ کاری‌ با مدیران‌ داشته‌ باشید
 •  تنها کمیت‌ را ملاک‌ عمل‌ قرار ندهید به‌ کیفیت‌ و استانداردها هم‌ توجه‌ کنید
 •  کارآمدی‌ سازمان‌ به‌ سیستم‌ مدیریت‌ کارآمد بستگی‌ دارد
 •  از تغییرات‌ مکرر مدیران‌ خودداری‌ کنید مدیر کار آفرین‌ با آموزش‌ و نظ‌ارت‌ مستمر شناخته‌ می‌شود نه‌ با عزل‌ و نصب‌
عوامل‌ و موانعی‌ را که‌ باعث‌ از بین‌ بردن‌ غرور و افتخار کار افراد می‌شود از میان‌ بردارید:
 •  کسی‌ که‌ احساس‌ کند وجودش‌ در کار با اهمیت‌ است‌ به‌ هر نحوی‌ که‌ هست‌ تلاش‌ خواهد کرد
 •  مهم‌ است‌ که‌ کارکنان‌ به‌ کاری‌ که‌ انجام‌ می‌دهند افتخار نمایند و بتوانند در بهبود سیستم‌ مشارکت‌ داشته‌ باشند
 •  اجازه‌ دهید کارکنان‌ احساس‌ عزت‌ و سربلندی‌ کنند
همه‌ را ترغیب‌ کنید تا نسبت‌ به‌ بالا بردن‌ معلومات‌ و فرهنگ‌ خود اقدام‌ نمایند و بط‌ور دائم‌ در حال‌ خود بهسازی‌ باشند.
 •  افراد خوب‌ کمیاب‌ نیستند آنچه‌ کمیاب‌ است‌ دانش‌ سط‌ح‌ بالاست‌
 •  هر اقدام‌ و هر عمل‌ بخشی‌ از یک‌ فرآیند است‌ هیچیک‌ از مراحل‌ به‌ تنهائی‌ موجودیت‌ ندارد ولی‌ در جمع‌ هر یک‌ ارزش‌ و اهمیت‌ خود را دارند
 •  ساماندهی‌ ، نوسازی‌ ،نوگرائی‌و افزایش‌ مهارتهای‌ شغلی‌ و زندگی‌ را در سازمان‌ خود پیاده‌ کنید
ارتباط‌ات‌ موثر:
 - ارتباط‌ات‌ موثر کلید موفقیت‌ هر مدیر است
 - ارتباط‌ مستمر و پایدار با کارکنان‌ و مشتریان‌ خود داشته‌ باشید و در هنگام‌ ارتباط‌ نهایت‌ امتنان‌ و حرمت‌ را حفظ‌ کنید
 - ارتباط‌ مستمر با مشتریان‌ و کارکنان‌ باعث‌ می‌شود:
 •  مدیران‌ اط‌لاعات‌ دست‌ اول‌ و بدون‌ تحریف‌ را بگیرند
 •  صمیمیت‌ و شفافیت‌ مابین‌ مدیران‌ و مشتریان‌ حفظ‌ می‌شود
 •  ریاکاری‌ ،پنهان‌ کاری‌ و تقابل‌ مابین‌ کارکنان‌ و مشتریان‌ و مدیران‌ از بین‌ می‌رود
ماخذ : مدیریت‌ در قرن‌ 21 - تالیف‌ آقای‌ دکتر عباس‌ حاتمی‌ - سال‌ (1380پ‌ )

 


لینک مطلب: http://www.tamin.ir/News/Item/1099/2/1099.html