کد خبر: 87094
مناقصه عمومی دو مرحله ای ایجاد زیرساخت مرکز میانی «PKI-Center» سازمان تامین اجتماعی

مناقصه عمومی دو مرحله ای
ایجاد زیرساخت مرکز میانی «PKI-Center»  سازمان تامین اجتماعی

 

 

 

 

 

سازمان تأمین اجتماعی در نظر دارد جهت خرید تجهیزات و ایجاد زیرساخت ساختمانی مرکز میانی «PKI-Center» ، مطابق با نیازهای خود، نسبت به انتخاب پیمانکار با شرایط ذکر شده در اسناد مناقصه بصورت مناقصه عمومی دو مرحله ای و  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ثبت ستاد  2098005797000002 به شرکتهای تجاری (دارای کد اقتصادی) واجد شرایط (طبق اسناد مناقصه) که سوابق تأمین خدمت مورد نظر و توان پشتیبانی آن را در RFP قید شده داشته و دارای حسن سابقه می باشند  واگذار  نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت/ تحویل اسناد مناقصه و تعین برنده مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس اینترنتی  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد ، لذا لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
الف) خرید اسناد مناقصه :  مناقصه گران با مراجعه به آدرس اینترنتی  www.setadiran.ir  پس از واریز مبلغ  327.000 ریال
( شامل300.000 ریال هزینه خرید اسناد و 27.000 ریال مالیات بر ارزش افزوده) از طریق درگاه الکترونیکی نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند.
ب ) زمان دریافت وآخرین مهلت تحویل  اسناد مناقصه : مناقصه گران از ساعت8 صبح  روز درج آگهی نوبت اول لغایت ساعت 16:30  مورخ 27 /06 /98 از طریق سامانه ستاد دریافت و با توجه به مندرجات اسناد ، مدارک لازم را تهیه و مستندات مورد درخواست را مطابق ضوابط و مقررات حاکم بر سامانه یاد شده تا ساعت 16:30 روز شنبه مورخ 13 /07 /98 در سامانه درج نمایند. لازم به تاکید است که به پیشنهادهای واصله خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ج ) زمان و محل برگزاری مناقصه و بازگشائی پاکات : مستندات ارسال شده از سوی مناقصه گران راس ساعت 10 روزیکشنبه  مورخ 14 /07 /98 در محل سالن اجتماعات سازمان تامین اجتماعی به نشانی تهران ، خیابان آزادی جنب وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی پلاک 359 ساختمان شهید معیری ، طبقه دوم گشایش خواهد شد.
- حضور حداکثر دو نفر نماینده معرفی شده بصورت کتبی  از سوی مناقصه گران در کمیسیون معاملات بلا مانع می باشد.
د ) نوع سپرده و تضمین شرکت در مناقصه :  به صورت واریز وجه نقد به حساب جاری همراه نزد بانک رفاه کارگران به شماره  1111809136 سازمان تامین اجتماعی بنام  اداره حسابداری غیرپرسنلی یا ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید تا شش ماه، طبق ضوابط مربوطه و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  مندرج در جدول ذیل می باشد ضمن بارگزاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ، اصل فیش واریزی یا ضمانت نامه مذکور می بایست در موعد مقرر طبق اسناد مناقصه به نشانی تهران ، خیابان آزادی جنب وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی پلاک 359 ساختمان ستاد مرکزی، طبقه هفتم، دبیرخانه اداره کل حراست سازمان تامین اجتماعی (با عنوان پاکت "الف" مناقصه عمومی دو مرحله ای ایجاد زیرساخت مرکز میانی «pki center»  سازمان تامین اجتماعی) تحویل گردد.
ه) مناقصه گران می بایست اصل محتویات پاکت"الف"رابه آدرس استان تهران – تهران ، خیابان آزادی جنب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پلاک 359 کدپستی 1457965595 -ساختمان ستاد مرکزی، طبقه هفتم، دبیرخانه اداره کل حراست سازمان تامین اجتماعی تحویل نمایند.
ضمنا این آگهی در سایت اینترنتی به آدرس www.Tamin.ir نیز در دسترس می باشد. جهت اطلاع بیشتر با شماره 64503407 و 64503408 تماس حاصل فرمائید.

 

ردیف

موضوع مناقصه

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ( ریال )

1

ایجاد زیرساخت مرکز میانی «PKI-Center»

400.000.000 ریال

 
 
سازمان تامین اجتماعی