کد خبر: 6603
شعبه اشتهارد
اداره کل استان البرز

شعبه اشتهارد

 

آدرس: اشتهارد- میدان شهیدسلطانی
رئیس شعبه: 37725431 (داخلی 20)
تلفن معاون بیمه ای: 37724225 (داخلی 18)
تلفن معاون اداری مالی:  
فاکس شعب: 37724226
رابطین مشاوره  
تلفنخانه: 37723592-37723591
کد شهر: 026
آدرس پست الکترونیک : Alborz _eshtehard @ sso.ir

 


چارت سازمانی