کد خبر: 65675
طرح هتلینگ بیمارستان های استان کرمانشاه