کد خبر: 6536
شعبه سه کرج
اداره کل استان البرز

شعبه 3 کرج

 

آدرس کرج- چهارراه کارخانه قند- میدان شهید فهمیده-نبش کوچه بدر2
رئیس شعبه: 32734944 (داخلی 202)
تلفن معاون بیمه ای: 32735102
تلفن معاون اداری مالی: 32734942( داخلی 218)
فاکس شعب: 32734943
رابطین مشاوره: .....
تلفنخانه: 32734925-32734927
کد شهر: 026
آدرس پست الکترونیک : Alborz _shobeh3@ sso.ir

 


چارت سازمانی