کد خبر: 26079
دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1395

- دریافت فایل دستور اداری "دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1395"

دریافت راهنمای فعالیت های دارای دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال1395

- دریافت فایل "میزان دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1395"