کد خبر: 24022
همایش سراسری رؤسا وکارشناسان حقوقی وامور مجلس سازمان تامین اجتماعی (2) (یزد - بهمن ماه 94)
عکاس :مهدی فلاح - امید رضاشاطری