کد خبر: 1782
تعریف کارگزاریهای رسمی

 

کارگزاریهای رسمی، تشکیلاتی است که برای پیگیری و حصول هدف ها و برنامه هایی که در آیین نامه تعریف شده است تشکیل می گردد. کارگزاریهای رسمی به دو صورت تشکیل می شوند:
الف- کارگزاریهای حقوقی که با شرکت حداقل سه نفر ، در چارچوب ضوابط مشخص به ثبت رسانده می شود.
ب- کارگزاریهای حقیقی که توسط اشخاص حقیقی واجد شرایط ایجاد می شود.