کد خبر: 15502
رئیس شعبه دماوند

غفور شجاع رئیس شعبه تأمین اجتماعی دماوند
تحصیلات : لیسانس حسابداری

سوابق اجرایی :

  -   مسئول اجرائیات شعبه فیروزکوه
  -    مسئول درآمد شعبه فیروزکوه
  -    رئیس شعبه اشتهارد
  -   رئیس شعبه رودهن
  -   رئیس شعبه پاکدشت
  -   رئیس شعبه دماوند

تلفن: 76318041

فکس: 76317707