کد خبر: 11677
رییس و کارشناس ارشد امور اداری

سوابق تحصیلی : لیسانس مدیریت صنعتی ، فوق لیسانس مدیریت صنعتی
سوابق اجرایی: مسول امور پشتیبانی درمانگاه قائم ، رییس امور اداری بیمارستان تاکستان، مسول پایگاه بسیج شهید زین الدین ، رابط هسته گزینش ، رابط امور مجلس، دبیر کمیته تحول اداری، مدرس دانشگاههای استان قزوین
تلفن تماس : 33241125-028