کد خبر: 11646
رییس اداره کلینیک

دکتربهمن علی اکبری

سوابق تحصیلی : پزشک عمومی 

سوابق اجرایی: رئیس درمانگاه قائم ، رئیس درمانگاه الوند

تلفن تماس : 33241112-028