توجه: مقالات موجود در این صفحه، نظر نویسنده آن بوده و لزوما به معنی دیدگاه های این معاونت نمی باشد.

تاریخ ثبت: 1394/10/26 11:48
عنوان مقاله :
شاخص ثروت مستمري
تاریخ تهیه مقاله :
1393
نام و نام خانوادگی :
مجید حسن زاده
فایل مقاله :
35 64 ثبت نظر در خصوص این مقاله تعداد دفعات دانلود این مقاله | 1113
تاریخ ثبت: 1394/10/26 11:55
عنوان مقاله :
بازنگری در طرحهای مستمری مبتنی بر حساب انفرادی      
تاریخ تهیه مقاله :
1393
نام و نام خانوادگی :
مجید حسن زاده
فایل مقاله :
24 61 ثبت نظر در خصوص این مقاله تعداد دفعات دانلود این مقاله | 871
تاریخ ثبت: 1394/10/26 14:00
عنوان مقاله :
نرخ جایگزینی
تاریخ تهیه مقاله :
شهریور 93
نام و نام خانوادگی :
محمدرضا حوله ای
فایل مقاله :
47 37 ثبت نظر در خصوص این مقاله تعداد دفعات دانلود این مقاله | 883
تاریخ ثبت: 1394/11/9 22:06
عنوان مقاله :
معرفی چالش ها و فرصت هاي پیش روی منابع انسانی در تحول الکترونیکی سازمان ها
تاریخ تهیه مقاله :
1392
نام و نام خانوادگی :
محسن دادآفرین
فایل مقاله :
22 44 ثبت نظر در خصوص این مقاله تعداد دفعات دانلود این مقاله | 127
تاریخ ثبت: 1394/12/7 17:49
عنوان مقاله :
تحقق دولت الکترونيک در سازمان تامين اجتماعي در راستاي اقتصاد سبز
تاریخ تهیه مقاله :
1394/11/25
نام و نام خانوادگی :
مرضیه تقدسی
فایل مقاله :
28 40 ثبت نظر در خصوص این مقاله تعداد دفعات دانلود این مقاله | 127
تاریخ ثبت: 1395/1/22 12:25
عنوان مقاله :
ارائه یک مدل مفهومی جهت پویا و وابسته نمودن متغیر سن بازنشستگی به شاخص امید به زندگی در سازمان تأمین اجتماعی ایران
تاریخ تهیه مقاله :
1394/10/02
نام و نام خانوادگی :
بهروز لطیفیان
فایل مقاله :
36 36 ثبت نظر در خصوص این مقاله تعداد دفعات دانلود این مقاله | 100
تاریخ ثبت: 1395/1/23 15:25
عنوان مقاله :
برآورد تاثیر افزایش تدریجی سن بازنشستگی بر منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی
تاریخ تهیه مقاله :
بهمن 93
نام و نام خانوادگی :
محمدرضا حوله ای
فایل مقاله :
37 39 ثبت نظر در خصوص این مقاله تعداد دفعات دانلود این مقاله | 94
تاریخ ثبت: 1395/2/4 08:33
عنوان مقاله :
استخراج دانش از سیستم اطلاعات سازمان تامین اجتماعی با رویکردهای داده کاوی(اصلاحی)
تاریخ تهیه مقاله :
1393/10/20
نام و نام خانوادگی :
ارش قصابی
فایل مقاله :
18 38 ثبت نظر در خصوص این مقاله تعداد دفعات دانلود این مقاله | 91
تاریخ ثبت: 1395/6/3 12:01
عنوان مقاله :
بررسی جایگاه سالمندان در سیاستهای سازمان تامین اجتماعی
تاریخ تهیه مقاله :
1394
نام و نام خانوادگی :
حمید خلجی ، حسین یکه
فایل مقاله :
35 34 ثبت نظر در خصوص این مقاله تعداد دفعات دانلود این مقاله | 134
تاریخ ثبت: 1395/6/7 09:37
عنوان مقاله :
فرار بیمه‌ای ، بایدها و نبایدها
تاریخ تهیه مقاله :
1394
نام و نام خانوادگی :
کیوان مرتضوی
فایل مقاله :
31 44 ثبت نظر در خصوص این مقاله تعداد دفعات دانلود این مقاله | 161
تاریخ ثبت: 1395/6/7 09:41
عنوان مقاله :
نقش بازنشستگی های زودهنگام بر بازار کار
تاریخ تهیه مقاله :
1391
نام و نام خانوادگی :
کیوان مرتضوی
فایل مقاله :
26 41 ثبت نظر در خصوص این مقاله تعداد دفعات دانلود این مقاله | 88
تاریخ ثبت: 1395/10/27 19:38
عنوان مقاله :
موانع و راهکارهای گسترش استفاده از خدمات الکترونیکی در سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ تهیه مقاله :
1394/12/20
نام و نام خانوادگی :
بهروز لطیفیان
فایل مقاله :
23 21 ثبت نظر در خصوص این مقاله تعداد دفعات دانلود این مقاله | 64
تاریخ ثبت: 1395/11/4 16:41
عنوان مقاله :
بررسی رابطه استراتژی و فرایند نوآوری بر اساس نظام ارزیابی عملکرد متعادل سازمانی در تامین اجتماعی
تاریخ تهیه مقاله :
1392/12/14
نام و نام خانوادگی :
ناصر حیدریان - رضا منوچهری راد
فایل مقاله :
9 30 ثبت نظر در خصوص این مقاله تعداد دفعات دانلود این مقاله | 47
تاریخ ثبت: 1396/6/25 15:56
عنوان مقاله :
ازبازنشستگی های پیش از موعد تا عقلانیت و تدبیر
تاریخ تهیه مقاله :
1396
نام و نام خانوادگی :
محمدعلی پرند
فایل مقاله :
20 22 ثبت نظر در خصوص این مقاله تعداد دفعات دانلود این مقاله | 66
تاریخ ثبت: 1396/7/19 09:51
عنوان مقاله :
دسته بندی طرح های مستمری خصوصی
تاریخ تهیه مقاله :
95/9/30
نام و نام خانوادگی :
محمد رضا حوله ای
فایل مقاله :
23 8 ثبت نظر در خصوص این مقاله تعداد دفعات دانلود این مقاله | 42
Page Generated in 2/5334 sec