بخشنامه 684 امور فنی بیمه شدگان

دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل ازاد


نوع : بخشنامه ها / حوزه :
کلیدواژه : حرف و مشاغل آزاد دستمزد پرداخت حق بیمه
تاریخ تصویب : 1397/10/10
فایل ضمیمه : لینک دانلود