تقسیط دیون قطعی کارفرمایان بدهکار

تفویض اختیار تقسیط دیون قطعی کارفرمایان بدهکار


نوع : بخشنامه ها / حوزه :
کلیدواژه : تقسیط دیون قطعی کارفرمایان بدهکار
تاریخ تصویب : 1396/9/26
فایل ضمیمه : لینک دانلود

 اداره کل استان:
شعبه:
نظر به اینکه پیشنهاد شماره 7212‏/96‏/1000 مورخ 10‏/7‏/96 مبنی بر تقاضای تفویض اختیارتقسیط بدهی دیون قطعی کارفرمایان بدهکار، طی بند «12» یک هزار و هفتصد و هشتاد و دومین صورتجلسه مورخ 29‏/7‏/96 هیأت مدیره سازمان مورد موافقت قرار گرفته لذا در اجرای مصوبه یاد شده توجه ادارات کل استان ها و واحدهای اجرایی تابعه را به رعایت نکات ذیل جلب می نماید:
1‏- با توجه به اینکه ضوابط طرح میزان بدهیهای معوقه جهت مجوز تقسیط بیش از 36 قسط در بندهای 2 الی 5 بخشنامه 16 جدید درآمد بطور مفصل تعیین گردیده است، براین اساس چنانچه پس از بررسی کامل مدارک و مستندات، شرایط و وضعیت مالی بحرانی کارگاه برای کمیته استانی احراز گردد، کمیته مزبور با توجه به شدت و ضعف بحران و میزان بدهی حق بیمه و متفرعات آن می‌بایست با رعایت آئین نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نماید:
1‏-1‏-  در صورت شدت بحران مالی کارگاه که تأدیه بدهی معوق در 36 قسط ماهانه برای کارفرما مشکل می باشد و مراتب امر نیز برای کمیته بحران استان احراز گردد، بدهی مطروحه با مجوز مدیرکل استان، حداکثر در 45 قسط (با رعایت ماده 96 آئین‌نامه اجرایی ماده 50  قانون) و صرفاً برای یکبار قابل تقسیط خواهدبود.
2‏-1‏- در مواردی که با توجه به شرایط بحران مالی کارگاه و بررسی کامل مدارک و مستندات تادیه بدهی معوق در 45 قسط ماهانه برای کارفرما امکان پذیر نباشد، نظریه کمیته استانی و درخواست کارفرما می بایست به انضمام مدارک و مستندات درخصوص بحران مالی کارگاه جهت اخذ مجوز تقسیط بدهی مذکور حداکثر در 60 قسط ماهانه به معاونت بیمه ای سازمان ارسال گردد.
2‏- آمار مجوزهای تقسیط های انجام شده در بیش از 36 قسط ماهانه و میزان بدهی تقسیط شده می بایست هر سه ماه یکبار طبق فرم پیوست به اداره کل وصول حق بیمه ارسال گردد.