بخشنامه 683 فنی

بیمه شاغلین شرکتهای کسب وکار در فضای مجازی


نوع : بخشنامه ها / حوزه :
کلیدواژه : شاغلین شرکتهای کسب وکار در فضای مجازی بیمه تامین اجتماعی بیمه توافقی
تاریخ تصویب : 1397/6/31
فایل ضمیمه : لینک دانلود