94-دستور اداری

تعمیم برونسپاری فرآیند پذیرش اسناد خسارت متفرقه


نوع : دستور اداری / حوزه :
کلیدواژه : اسناد خسارت متفرقه
تاریخ تصویب : 1397/6/6
فایل ضمیمه : لینک دانلود