93- دستور اداری

راهنمای استفاده از پرونده الکترونیک در دفترچه متمرکز


نوع : دستور اداری / حوزه :
کلیدواژه : پرونده الکترونیک دفترچه اسکن متمرکز
تاریخ تصویب : 1397/5/24
فایل ضمیمه : لینک دانلود