بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب (تمدید آیین نامه)

بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب


نوع : بخشنامه ها / حوزه :
کلیدواژه : بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب
تاریخ تصویب : 1397/2/10
فایل ضمیمه : لینک دانلود

معاونین محترم
ادارات کل ستادی ‏/دفاتر مستقل ‏/ادارات کل استان ‏/شعبه

     با توجه به نامگذاری سال 97 بعنوان سال حمایت از کالای ایرانی از سوی مقام معظم رهبری و در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و به منظور مساعدت با کارفرمایان خوش حساب مدیون و پیرو بخشنامه های شماره 2973‏/95‏/1000 مورخ 27‏/3‏/95، شماره 3420‏/95‏/1000 مورخ 8‏/4‏/95، شماره 10963‏/95‏/1000 مورخ 19‏/10‏/95و شماره 12140‏/95‏/1000 مورخ 18‏/11‏/95 و دستور اداری شماره 40483‏/95‏/1000 مورخ 6‏/5‏/95، نظر به اینکه آئین نامه اجرایی ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در  امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1‏/5‏/91 موضوع تصویب نامه شماره 32992‏/ت53191هـ مورخ 22‏/3‏/95 هیأت محترم وزیران بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت وزیران تمدید و طی مصوبه شماره 12156‏/ت55030هـ مورخ9‏/2‏/1397 ابلاغ گردید. لذا در اجرای آئین نامه اجرایی مزبور نظر ادارات کل استان و شعب تابعه را به نکات ذیل جلب می نماید:
1- تاریخ اجرای اصلاحیه فوق از تاریخ صدور این بخشنامه به مدت 2 ماه (لغایت 10‏/4‏/97) می باشد.
2- کارفرمایان واحدهای مشمول، در صورتی که جرایم متعلقه آنها مربوط به قبل از تاریخ 29‏/12‏/95 باشد، چنانچه حداکثر تا دو ماه از تاریخ صدور این بخشنامه در  مورد پرداخت و یا تقسیط اصل بدهی قطعی شده براساس مدارک و مستندات ابرازی با سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند، از بخشودگی جرایم متعلقه موضوع آئین نامه اجرائی ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط برخوردار خواهند شد.
3-  آن دسته از کارگاههای مشمول که بعد از تاریخ 29‏/12‏/95 به علت بروز یکی از موضوعات دلایل ابرازی مشمول آئین نامه اجرائی ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط شده اند، مهلت ارائه مدارک به سازمان یاد شده تا سه ماه پس از وقوع دلایل مزبور خواهد بود.
4- به منظور حداکثر مساعدت با کارفرمایان بدهکار که در دوره اجرای بخشنامه های قبلی علیرغم ارائه درخواست از پرداخت تمام یا بخشی از بدهی خود خودداری نموده اند در صورت ارائه درخواست مجدد، با رعایت ضوابط مربوط مشمول استفاده از تسهیلات این بخشودگی خواهند بود.
5- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین همزمان با صدور بخشنامه می بایستی نسبت به اصلاح و ارسال نرم افزار مربوطه به واحدهای اجرایی اقدام نمایند.
سایر شرایط مربوط به اجرای این آئین نامه مطابق بخشنامه ها ودستورالعمل ذکر شده خواهد بود. 
     مسئول حسن اجرای این بخشنامه معاونت بیمه ای، اداره کل وصول حق بیمه، مدیران کل ، معاونین بیمه ای، رؤسا و کارشناسان ارشد اجراییات ، درآمد، حقوقی، مالی و حراست ادارات کل استان ها، رؤسا و معاونین بیمه‌ای و مسئولین ذیربط شعب می باشند.