جستجو پیشرفته

سرویس:
 (جداسازی با"," )
۱۳۹۵ سه شنبه ۲۵ آبان 234
کتاب "در اندیشه تحول" نویسنده: جان ماکسول

با توجه به اینکه کتاب حافظه بشریت بوده و مجموعه دانش و معارف تاریخ مدّون چند هزار ساله را در آن می توان یافت و همچنین هیچ کدام از وسایل ارتباطی، ژرفای لازم را در اندیشه، تفکر و حوزه قدرت خلاقیت انسان آن گونه که خواندن و نوشتن پدید می آورد، ایجاد نمی کند. از این رو ترویج کتاب و کتاب خوانی، وظیفه و رسالت اصلی دست اندرکاران فرهنگ و دانش می باشد. رهبران جامعه و مدیران سازمانها اگر به ضرورت گسترش نشر کتاب و فراگیر شدن کتاب خوانی برای حفظ فرهنگ انسانی و تقویت قدرت دفاعی انسان در برابر یورش پیام آوران ویرانگر، اعتقاد داشته باشند ، باید همه توان و امکانات موجود خود را بسیج کنند و یک جریان و نهضت عمومی کتاب خوانی را تدارک ببینند تا با بهره گیری از همه راه های ارشادی و تشویقی، شوق و ذوق را در افراد جامعه، به ویژه جوانان جهت ترویج کتابخوانی برانگیزند. در این خصوص بر آن شدیم تا با معرفی هفتگی یک کتاب به جامعه مخاطبین، گامی هر چند کوچک در راستای تحقق این ر سالت برداریم امید است بهره لازم حاصل گردد.