زمان انتشار: ۱۳۹۸ شنبه ۱ تير ساعت 10:14 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۴/۱ ساعت 10:14    تعداد بازدید: 47    کد مطلب: 80855

مدیر کل تامین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری خبر داد :
پوشش افراد فاقد بیمه با بیمه مشاغل آزاد،زنان خانه دار و دانشجویان
به گزارش روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری مدیر کل تامین اجتماعی استان گفت: بسیاری از افراد در شهر ها و روستا ها فاقد هرگونه پوشش بیمه اجتماعی هستند که سازمان تامین اجتماعی بر اساس قانون و مقررات موجود این قابلیت را دارد که انواع گروهها با گزینه های مختلف را تشــویق به بیمه شدن کند.


غلامرضا محمدی افزود:بیمههای خویشفرما و پوشش سهل و آسان آن، با ارقام متفاوت حقبیمه ایــن امکان را برای همگان فراهم میســازند تا بتوانند خدمات خاصی را از سازمان تامیناجتماعی دریافت کنند که در این خصوص میتوان به بیمه  صاحبان حرف و مشاغل آزاد، بیمه زنان خانه دار و بیمه دانشجویان با نرخهای مختلف حقبیمه ، اشــاره کرد.
وی با اشاره به نرخهای گوناگون حق بیمه مشاغل آزاد،زنان خانه دار و دانشجویان  اظهار داشت:یکی از نرخهای حق بیمه مشاغل آزاد بیمــه بازنشســتگی و فــوت بعد از بازنشســتگی بــا نرخ 12 درصــد حقبیمه می باشد و متقاضی میتواند از خدمات و مزایای بازنشستگی و مستمری فوت بعد از بازنشستگی برخوردار شود. یعنی زمانی که طبق ماده 76 قانون تامیناجتماعی حائز شرایط سنی و سابقهای شود، میتواند درخواست بازنشستگی کند. در صورتی که بیمهشده مذکور پس از بازنشستگی فوت کند، برای خانوادهاش مستمری بازماندگان در نظر گرفته میشود و در این حالت کلیه بازماندگان واجد شــرایط (همســر، فرزندان و پدر و مادر)تا زمانی که شرایط لازم را دارند میتوانند از مستمری و کلیه خدمات درمانی ســازمان بهرهمند شوند.
محمدی ادامه داد : یکی دیگر از نرخهای حق بیمه مشاغل آزاد ، زنان خانه دار و دانشجویان  بیمــه بازنشســتگی و فوت قبل و بعد بازنشســتگی با نرخ 14 درصد می باشد که در این نــوع از بیمه در صورت فوت بیمه شده اصلی  چه قبل و چه بعد از بازنشســتگی، بازماندگان وی میتوانند از مستمری و خدمات درمانی برخوردار شوند.
وی بیمــه بازنشســتگی، فــوت و ازکارافتادگی با نــرخ 18 درصد حقبیمــه را یکی دیگر از نرخهای حق بیمه مشاغل آزاد، زنان خانه دار و دانشجویان  دانست و گفت:در این نوع از بیمه متقاضی  میتواند از خدمات مستمری بازنشستگی و فوت و ازکارافتادگی غیرناشی از کار برخوردار شود .
محمدی افزود: بیمه شدگان مشاغل آزاد،دانشجویان و زنان خانه دار  با نرخ های متفاوت  اشاره شده می توانند با پرداخت سرانه درمان از خدمات درمانی تامین اجتماعی نیز بهره مند گردند لیکن دانشجویان و زنان خانه دار چنانچه تحت تکفل پدر و مادر یا همسر بیمه شده تامین اجتماعی  باشند می توانند کماکان بدون پرداخت سرانه درمان از خدمات دفترچه درمان نیز بهره مند گردند.

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha