زمان انتشار: ۱۳۹۷ شنبه ۴ اسفند ساعت 08:20 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۱۲/۴ ساعت 08:36    تعداد بازدید: 223    کد مطلب: 75283

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای سیستم جامع ومتمرکز مالی


تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای سیستم جامع و متمرکز مالی   در سازمان تأمین اجتماعی
«   نوبت  دوم  » (شماره: 1004 /12/ر/97)

سازمان تأمین اجتماعی در نظر دارد جهت خرید، سفارشی سازی و استقرار سیستم نرم  افزاری جامع مالی متمرکز و یکپارچه سازمان ، مطابق با نیازهای خود، نسبت به انتخاب پیمانکار با شرایط ذکرشده در اسناد مناقصه اقدام نماید . لذا کلیه اشخاص حقوقی و شرکتهای دارای کد اقتصادی ، رتبه 1 شورای عالی انفورماتیک در تولید نرم افزار  (معتبر) و واجد شرایط (طبق اسناد مناقصه ) که سوابق تأمین خدمت مورد نظر و توان پشتیبانی آن را در RFP قید شده داشته و دارای حسن سابقه می باشند، می توانند با در دست داشتن معرفینامه معتبر و فیش واریزی خرید اسناد ،  به آدرس زیر مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند . 

 تاریخ ، محل و مبلغ فروش اسناد مناقصه: از ابتدای وقت اداری روز شنبه مورخ  04 /12 /97 لغایت ساعت 16  روز چهارشنبه مورخ 08 /12 /97   ، اداره دبیرخانه ستاد مرکزی سازمان تامین اجتماعی واقع در خیابان آزادی ، پلاک 359، ساختمان مرکزی طبقه دوم
- مبلغ 000/ 500 ریال واریز به حساب جاری همراه نزد بانک رفاه کارگران شعبه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به
شماره 1111809136 به نام اداره حسابداری غیر پرسنلی سازمان تامین اجتماعی
 آخرین مهلت و محل تحویل پاکات مناقصه : حداکثر تا ساعت  16 روز دوشنبه مورخ 20 /12 /97   به اداره دبیرخانه محرمانه اداره کل حراست سازمان واقع در خیابان آزادی پلاک 359 طبقه هفتم ساختمان مرکز تحویل و رسید دریافت نمایند .
 زمان و محل برگزاری مناقصه و بازگشائی پاکات : ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 21 /12 /97  در محل سالن اجتماعات دفتر راهبری سیستمها به نشانی تهران ، خیابان آزادی جنب وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی پلاک 359 سازمان تامین اجتماعی، ساختمان شهید معیری ، طبقه اول
 نوع سپرده و تضمین شرکت در مناقصه :  به صورت واریز وجه نقد به حساب جاری همراه نزد بانک رفاه کارگران به شماره  1111809136 سازمان تامین اجتماعی اداره حسابداری غیرپرسنلی یا ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید تا شش ماه، طبق ضوابط مربوطه و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  مندرج در جدول ذیل می باشد که می بایستی به طریق فوق ارائه گردیده و رسید آن در پاکت الف گذارده شود .
 سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
 به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء و مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود ، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه می باشد .
 کلیه هزینه های آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 ضمنا این آگهی در سایت اینترنتی به آدرس www.Tamin.ir نیز در دسترس می باشد. جهت اطلاع بیشتر با شماره 64503407
و 64503408 تماس حاصل فرمائید.

ردیف

موضوع مناقصه

مبلغ تضمین شرکت
 در مناقصه
( ریال )

1

خرید، سفارشی سازی و استقرار سیستم نرم  افزاری جامع مالی متمرکز و یکپارچه در سازمان تامین اجتماعی

6.000.000.000 ریال

 
سازمان تامین اجتماعی
 

تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای سیستم جامع و متمرکز مالی   در سازمان تأمین اجتماعی
«   نوبت اول  » (شماره: 1004 /12/ر/97)

 

سازمان تأمین اجتماعی در نظر دارد جهت خرید، سفارشی سازی و استقرار سیستم نرم  افزاری جامع مالی متمرکز و یکپارچه سازمان ، مطابق با نیازهای خود، نسبت به انتخاب پیمانکار با شرایط ذکرشده در اسناد مناقصه اقدام نماید . لذا کلیه اشخاص حقوقی و شرکتهای دارای کد اقتصادی ، رتبه 1 شورای عالی انفورماتیک در تولید نرم افزار  (معتبر) و واجد شرایط (طبق اسناد مناقصه ) که سوابق تأمین خدمت مورد نظر و توان پشتیبانی آن را در RFP قید شده داشته و دارای حسن سابقه می باشند، می توانند با در دست داشتن معرفینامه معتبر و فیش واریزی خرید اسناد ،  به آدرس زیر مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند . 


 تاریخ ، محل و مبلغ فروش اسناد مناقصه: از ابتدای وقت اداری روز شنبه مورخ  04 /12 /97 لغایت ساعت 16  روز چهارشنبه مورخ 08 /12 /97   ، اداره دبیرخانه ستاد مرکزی سازمان تامین اجتماعی واقع در خیابان آزادی ، پلاک 359، ساختمان مرکزی طبقه دوم
- مبلغ 000 /500 ریال واریز به حساب جاری همراه نزد بانک رفاه کارگران شعبه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به
شماره 1111809136 به نام اداره حسابداری غیر پرسنلی سازمان تامین اجتماعی
 آخرین مهلت و محل تحویل پاکات مناقصه : حداکثر تا ساعت  16 روز دوشنبه مورخ 20 /12 /97   به اداره دبیرخانه محرمانه اداره کل حراست سازمان واقع در خیابان آزادی پلاک 359 طبقه هفتم ساختمان مرکز تحویل و رسید دریافت نمایند .
 زمان و محل برگزاری مناقصه و بازگشائی پاکات : ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 21 /12 /97  در محل سالن اجتماعات دفتر راهبری سیستمها به نشانی تهران ، خیابان آزادی جنب وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی پلاک 359 سازمان تامین اجتماعی، ساختمان شهید معیری ، طبقه اول
 نوع سپرده و تضمین شرکت در مناقصه :  به صورت واریز وجه نقد به حساب جاری همراه نزد بانک رفاه کارگران به شماره  1111809136 سازمان تامین اجتماعی اداره حسابداری غیرپرسنلی یا ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید تا شش ماه، طبق ضوابط مربوطه و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  مندرج در جدول ذیل می باشد که می بایستی به طریق فوق ارائه گردیده و رسید آن در پاکت الف گذارده شود .
 سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
 به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء و مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود ، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه می باشد .
 کلیه هزینه های آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 ضمنا این آگهی در سایت اینترنتی به آدرس www.Tamin.ir نیز در دسترس می باشد. جهت اطلاع بیشتر با شماره 64503407
و 64503408 تماس حاصل فرمائید.
 

ردیف

موضوع مناقصه

مبلغ تضمین شرکت
 در مناقصه
( ریال )

1

خرید، سفارشی سازی و استقرار سیستم نرم  افزاری جامع مالی متمرکز و یکپارچه در سازمان تامین اجتماعی

6.000.000.000 ریال

 
 
سازمان تامین اجتماعی
به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha