زمان انتشار: ۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۵ بهمن ساعت 08:55 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت 09:11    تعداد بازدید: 71    کد مطلب: 74824

حضورنمایندگان خلخال و گرمی درستادمدیریت درمان اردبیل
به منظورپیگیری مسائل و مشکلات حوزه مدیریت درمان تامین اجتماعی استان ازمبادی ذیربط
دکتربرجی مدیردرمان اردبیل:برای احداث ساختمان جدیددرمانگاه گرمی تملک زمین مدنظرنیازبه پیگیری داردودرخواست ما ازدکترمیرزاده نماینده محترم شهرستان گرمی دراین خصوص اینست که ازمقامات استانی و وزیرمحترم پیگیری های لازم راانجام دهندتاسریعتربحث احداث ساختمان جدیددرمانگاه عملیاتی گردد


دکترخالقی و دکترمیرزاده نمایندگان محترم مردم شریف شهرستان های خلخال و گرمی درمجلس شورای اسلامی با حضور درستادمدیریت درمان استان با دکتربرجی مدیردرمان استان و مسئولین واحدهای تابعه و کارشناسان ستادی دیدارو گفتگوکردند.
دراین دیداردکتربرجی مدیردرمان استان باارائه گزارش اختصاری عملکردمدیریت درمان استان گفت:خوشبختانه باپیگیری نمایندگان محترم استان اکثرمصوبات سفرمدیرعامل فقیدسازمان به استان اردبیل محقق شده است وبرای احداث ساختمان جدیددرمانگاه گرمی تملک زمین مدنظرنیازبه پیگیری داردودرخواست ما ازدکترمیرزاده نماینده محترم شهرستان گرمی دراین خصوص این است که ازمقامات استانی و وزیرمحترم پیگیری های لازم راانجام دهندتاسریعتربحث احداث ساختمان جدیددرمانگاه عملیاتی گردد.
دکتربرجی همچنین افزود:برای راه اندازی شیفت عصردرمانگاه گرمی هم نیروی انسانی موردنیازرا درآزمون اسنخدامی که درمهرماه سالجاری برگزارشد، جذب کرده ایم و تلاش می کنیم با راه اندازی شیفت عصراین مرکزبخشی ازنیازمندی های بیمه شدگان عزیز تامین اجتماعی منطقه را برآورده سازیم.
دکتربرجی درخصوص درمانگاه خلخال هم گفت:برای تجهیزدرمانگاه خلخال درسال 98بیش از5میلیاردریال اعتباردرنظرگرفته شده است وبرای ارتقاء و توسعه خدمات درمانی تخصصی دراین مرکزآمادگی داریم پزشکان متخصصی که برای همکاری دردرمانگاه خلخال داوطلب باشند جذب کنیم.
دکتربرجی دربخش دیگری ازسخنان خودگفت :سالانه بیش از سیصدمیلیاردتومان برای تامین درمان بیمه شدگان دراستان اردبیل دربخش درمان مستقیم و غیرمستقیم هزینه میشود وبرای پرداخت تعهدات خودومطالبات طرف های قرارداد با کمبود نقدینگی مواجه هستیم که ازنمایندگان محترم وتلاشگراستان درخواست داریم دراین خصوص مدیریت درمان استان را یاری نمایند تابتوانیم بخشی ازتعهدات خودرا پرداخت کنیم وبرای خریدخدمات درمانی موردنیازبیمه شدگان محترم بیش ازپیش قدم های موثری برداریم .
مدیردرمان اردبیل به مشکل نبودپزشک متخصص دربرخی مراکزدرمانی ملکی استان نیز اشاره کرد و ازنمایندگان استان خواست دراین مورد هم برای تامین پزشکان متخصص مراکزدرمانی ملکی استان بخصوص درشهرستان های تابعه تدابیری اندیشیده شود و ازطرف دانشگاه علوم پزشکی ازنیروهای ضریبKبرای این مراکزهم سهمیه اختصاص داده شود.
درادمه آقایان دکترخالقی ودکترمیرزداه نمایندگان محترم خلخال وگرمی درمجلس شورای اسلامی با ارائه برخی توضیحات لازم و پیشنهاداتی درخصوص مسائل مطرح شده ، برای پیگیری درخواست های مدیریت درمان استان ورفع مشکلات مطرح شده قول مساعددادند.
روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha