زمان انتشار: ۱۳۹۷ يکشنبه ۲۱ بهمن ساعت 09:11 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ساعت 09:24    تعداد بازدید: 43    کد مطلب: 74507

دیداردکتربرجی مدیردرمان استان یا فرماندارشهرستان پارس آباد
درگرامیداشت ایام ا...مبارک دهه فجروچهلمین سالگردپیروزی شکوهمندانقلاب اسلامی
به منظوربررسی مسائل مربوط به بیمارستان ارس پارس آباد وگرامیداشت ایام ا...مبارک دهه فجروچهلمین سالگردپیروزی شکوهمندانقلاب اسلامی دکتربرجی مدیردرمان استان با دکترعلایی فرماندارپارس آباد دیدارو گفتگوکرد


درگرامیداشت ایام ا...مبارک دهه فجروچهلمین سالگردپیروزی شکوهمندانقلاب اسلامی و به منظوربررسی مسائل مربوط به بیمارستان ارس پارس آباد وگرامیداشت ایام ا...مبارک دهه فجروچهلمین سالگردپیروزی شکوهمندانقلاب اسلامی دکتربرجی مدیردرمان استان با دکترعلایی فرماندارپارس آباد دیدارو گفتگوکرد.
دراین دیداردکتربرجی ضمن تبریک ایام ا... مبارک دهه فجربا اشاره به اقدامات درحال انجام برای توسعه و تجهیز بیمارستان ارس گفت:برای توسعه وتجهیزبیمارستان ارس برنامه های متنوعی داریم وتلاش می کنیم این مرکز وتجهیزات آن را به بهترین نحوممکن ارتقاء دهیم تا مرکزی پیشرفته و مجهزودرخورشأن مردم منطقه باشد بطوریکه ایام ا...مبارک دهه  فجروباحضورکارشناسان ذیربط سیستم PACS دربیمارستان ارس راه اندازی شد وعملیات اجرایی پروژه بهسازی بخش مامایی آن مرکزکه درحال انجام هست، بزودی پس ازبازسازی واستانداردسازی(LDR)موردبهره برداری قرارخواهدگرفت و همچنین عملیات اجرایی ارتقاء هتلینگ بیمارستان ارس با اعتباری بالغ بربیست میلیاردریال درحال انجام می باشد وبرای سال آتی بیش از چهل میلیارد ریال برای ادامه ارتقاء هتلینگ بیمارستان ارس اعتباراختصاص یافته است.
مدیردرمان استان افزود: درحوزه نیروی انسانی متخصص هم سه نفرپزشک متخصص قلب ویک نفرپزشک فوق تخصص جراحی توراکس برای این مرکزجذب وبکارگیری شده اند.
دکترعلایی فرماندارپارس آبادهم دراین دیدارضمن ابرازخرسندی ازحضورمدیر درمان استان و هیئت همراه درشهرستان مرزی پارس آباد و با تبریک چهلمین سالگردپیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی گفت:جمعیت پارس آبادنسبت به قبل ازانقلاب بیش ازصدهزارنفرافزایش یافته وبه 110هزاررسیده است که با احتساب جمعیت مناطق توابع حدود220هزارنفردرشهرستان پارس آباد جمعیت ساکن هستند و این منطقه درحوزه بهداشت ودرمان نیازبه توجه ویژه دارد و اگرازالان برنامه ریزی علمی و دقیق انجام نشود امکانات درمانی شهرستان پاسخگوی نیازهای مردم نخواهد بود.
فرماندارپارس آباد درادامه بیان داشت: بیمارستان تامین اجتماعی ارس برای منطقه ما نعمت بزرگی محسوب می شود وکادرزحمتکش آن واقعا جهادگونه تلاش می کنند وبا عنایت به برخی مشکلات این مرکزازجمله کمبودفضای فیزیکی واورژانس پرمشغله و با بار مراجعات بالا وسایرمشکلات موجود که ازآنها آگاه هستم ،واقعاً کاردرآن مرکزدرمانی نوعی جهادوایثارگری می باشدوما ازریاست و کادرزحمتکش و تلاشگربیمارستان ارس که شبانه روزدرخدمت بیمه شدگان عزیز تامین اجتماعی و سایرمراجعین هستند؛ رضایت کامل داریم و به آنها خسته نباشد و خداقوت می گوییم.
روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اردبیل

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha