زمان انتشار: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۷ بهمن ساعت 14:48    تعداد بازدید: 3383    کد مطلب: 74309

آگهی حراج کاغذ باطله


سازمان تامین اجتماعی درنظردارد کاغذهای باطله  خود را از طریق حراج  بفروش برساند لذا کلیه متقاضیان می توانند ازتاریخ درج این آگهی تا تاریخ 1397/12/01 جهت خرید واخذ اسناد شرکت در حراج ومعرفی نامه بازدید از نمونه کاغذهای باطله ،پس ازارائه فیش واریزی به مبلغ 150/000 ریال به حساب جاری همراه بانک رفاه شعبه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به شماره  1111809136 به نام اداره امور حسابداری غیرپرسنلی، به اداره دبیرخانه مرکزی این سازمان واقع در خیابان آزادی – جنب وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی – پلاک 359– طبقه  دوم مراجعه نمایند. ضمنا موضوع مورد معامله به خریداری که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته شده  و در مقابل فروش  موضوع حراج ، وجه آن دریافت شده و پرداخت هر گونه مالیات و عوارض و.... به عهده خریدار (برنده) خواهد بود.

الف ) زمان برگزاری حراج : روزیکشنبه مورخ 1397/12/12 ساعت 14
ب)  محل برگزاری :  تهران ، خیابان آزادی، جنب وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی ،سازمان تامین اجتماعی،ساختمان شهید معیری،طبقه دوم ،سالن کنفرانس
ج) مقدار حجم کاغذهای باطله  : حدوداً 40/000 کیلوگرم
د) قیمت پایه کارشناسی کاغذهای باطله : مبلغ 12/000 ریال بابت هرکیلو
جهت اطلاعات بیشتر با شماره  64503468  -  64503475 تماس حاصل فرمائید.

                                                                                                               سازمان تامین اجتماعی

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه