زمان انتشار: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۸ مهر ساعت 15:56 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۷/۲۲ ساعت 11:18    تعداد بازدید: 132    کد مطلب: 66981

رضایت بازرسان وزارت رفاه از حوزهای عملکردی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان
ارزیابی بازرسان وزارت رفاه از عمکلردمدیریت درمان تامین اجتماعی استان
با حضور کارشناسان بازرسی و نظارت وزرارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی عملکرد مدیریت درمان تامین اجتماعی استان مورد ارزیابی قرار گرفت.


به گزارش روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی جلسه ای با حضور علی حاجی وند رئیس اداره نظارت ،  بازرسی و سلامت اداری دفتر مدیریت عملکرد و رمضان ساکی کارشناس دفتر امور

استاهای وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بادکتر پیام اکبری  مدیر درمان و روسا و کارشناسان ارشد اداری ، درمان ، حراست ،اقتصاد درمان ، روابط عمومی و آموزش برگزار  شد و شاخص های

عملکرد ی  مدیریت درمان استان در حوزه الف : سلامت اداری ، ب : حقوق شهروندی ، ج : شورای هماهنگی ، ذ: ارتباطات درون و برون سازمانی ، مورد ارزیابی قرار گرفت  . گفتنی است درحوزه

سلامت اداری شاخص های مورد نظر در زمینه  1- برنامه های تدوین شده 2- اجرای مصو بات  در کمیته و  کار گروه  الویت بندی نقاط آسیب پذیر و گلوگهای فساد خیز 3- اجرایی کردن راه حلهای 

رفع نقاط آسیب پذیر  4-  اطلاع رسانی قوانین و مقررات سلامت اداری  و فرایندکار  به مراجعیین در جهت کاهش فساد از طریق کانالهای ارتباطی 5-  تبین برنامه ها و الویت بندی کاری  دستگاه

مطبوع برای کارکنان  6-  اتخاذتدابیر لازم برای دریافت گزارش مردمی 7- انجام بازرسی و نظارت 8-  رسیدگی به موقع شکایات مطابق برنامه زمانبندی در محور دوم یعنی حقوق شهر وندی

مواردی  شامل 1- ابلاغ مصوبات  به حقوق گیرندگان 2-  اطلاع رسانی به مردم 3- آموزش حقوق شهروندی 4- رصد مستمر اجرای مصوبات 5- ارائه گزارش تحلیلی 6- اجرای طرح ساختار نوین

درشعب  7- مصوبات سازمان در خصوص میز خدمت  و در محورسوم یعنی  شورای هماهنگی  موار د ذیل شامل 1- حضور مدیران استان در جلسات شورای هماهنگی و تعامل با دبیر خانه 2- 

میزان اجرای مصوبات3-  تعامل سازمانها و تشکل های مردم نهاد 4-  تعامل با مقامات استانی و استانداری 5- تعامل با نمایندگان مجلس و در محور چهارم مصوبات  درون و برون سازمانی  شامل

1-  توانمندیها و شایستگی ها مدیریتی 2- رعایت شایسته سالاری 3- انتصابات 4- وضعیت نظام پیشنهادها 5- مصوبات جلسات به عنوان پیشنهاد 6- تقدیر از برنامه های عملکردی7- ارتباط مستمر

با کارکنان 8- تعامل با مراجعیین 9- تدابیر لازم برای دریافت گزارشات 10- تبین برنامه ها و الویت کاری  بررسی و مستندات مصوبات مذکور از کارشناسان مدیریت درمان خواسته شد ، پس ارائه

مستندات توسط کارشناسان مدیریت درمان استان  بازرسان وزرارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گزارشی از  اجرای مصوبات فوق الذکر در واحدهای تابعه این مدیریت تهیه و جهت ارائه به وزارت

رفاه و سازمان تامین اجتماعی کشور آماده و ار سال نمودند گفتنی است پس از اتمام جلسه حاجی وند رئیس اداره نظارت و بازرسی وزارت رفاه  ، کار مدیران و کارشناسان مدیریت درمان تامین

اجتماعی استان را در اجرای مصوبات قابل قبول و در اکثر موارد درست ، دانستند و از اینکه مصوبات مذکور در این مدیریت با حساسیت و  طبق آیننامه ابلاغ شده بند به بند به اجرا در آمده قدر دانی

کردند لازم به ذکر است که بازرسان وزرارت رفاه در چند روز آینده عملکرد کلیه دستگاههای زیر مجموعه وزرارت تعاون کار و رفاه اجتماعی  استان را نیزمورد ارزیابی قرار خواهند داد .   

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha