زمان انتشار: ۱۳۹۷ دوشنبه ۱۱ تير ساعت 14:05 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۲/۸ ساعت 17:45    تعداد بازدید: 1210    کد مطلب: 61695

گزارش عملکرد اداره کل درمان استان تهران سال 1397


گزارش عملکرد اداره کل درمان استان تهران سال 1397

اداره کل درمان استان تهران
نوع گزارش (ماهیانه - فصلی)
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
پذیرش  دفتر اسناد پزشکی
 پذیرش نسخ دارویی داروخانه های مراکز طرف قرارداد
1799413
1690620
1765734
1809179
2212016
1992398
2147670
2369419
1951123
---------
 
آمار پذیرش و تایید نسخ دارویی
25378
27098
27316
27445
27782
26991
26559
28349
27294
28811
 
آمار پذیرش نسخ  پاراکلینیک مراکز طرف قرارداد
697182
795568
806247
687239
804311
740575
809484
860341
81422
 
 
آمار پذیرش نسخ  پزشکان مراکز طرف قرارداد
511241
510781
526053
518738
649504
580271
618676
695430
595391
 
 
آمار پذیرش پرونده های بیمارستانی  طرف قرارداد
1246004
1318598
1333573
1197425
1366370
1254346
1264995
1224097
1439747
 
 
آمار پذیرش و تایید نسخ پاراکلینیک در تایید دارو
2552
2921
2933
2412
2818
2475
2360
2670
2580
2301
مراکز درمانی ملکی
آمار ویزیت سرپایی پزشکان
743780
786794
814243
804040
952739
841662
884450
932414
 
 
 
آمار بیماران  اورژانس
86849
71541
76898
80819
 
 
 
 
 
 
 
آمار تعداد بستری شدگان
10294
11477
11306
9847
11077
10067
10426
11184
10655
 
کمیسیون پزشکی
پرونده های وصولی
809
959
994
850
937
942
727
975
908
937
 
تعداد آرای صادره
835
1007
1050
894
1137
903
834
1004
918
840
 
تعداد جلسات
92
114
120
106
129
103
102
120
108
97
 
ساعات جلسات
184
228
240
212
258
206
204
240
216
194
 
کمیسیون تخصصی مورد تقاضا
799
974
1041
853
966
960
712
930
878
959
 
تعداد نامه های وارده و صادره
2250
2720
2772
2470
2899
2506
2109
2846
2387
2436
 
 
 
 
 
به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha